Wijziging pensioenregeling

Discussie gestart door PaulaDeSwartPaulaDeSwart .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

Per 1 januari 2017 is er een nieuwe pensioenregeling in werking getreden. Voor de hybrideregeling is een beschikbare premie regeling gekomen waarbij het risico volledig bij de werknemers is komen te liggen. Om dit te compenseren is er voor 5 jaar een gunstige premiestaffel afgesproken. Hierdoor wordt er voor alle medewerkers meer premie betaald dan in voorgaande jaren. Het gevolg hiervan is dat de gemiddelde premie een stuk hoger uitvalt, en daardoor het gerespecteerde salaris van 2014 in 2017 wordt overschreden.

Is overschrijding geaccepteerd omdat het voortkomt uit een collectieve regeling en geen persoonlijk voordeel is voor de betreffende directieleden?

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  De bezoldigingsafspraken in de arbeidsovereenkomst waarin wordt overeengekomen dat de topfunctionaris als bestuurder is aangesteld, zijn leidend voor de beoordeling van de bezoldiging waar recht op bestaat. Indien deze bezoldigingsafspraken voor de inwerkingtreding van de WNT zijn gemaakt, dan geldt ten aanzien van een verhoging van die bezoldiging het volgende.
  De bezoldiging mag onder het overgangsrecht (artikel 7.3 WNT) alleen worden verhoogd, indien de verhoging en de wijze waarop die wordt berekend voorafgaand aan de inwerkingtreding van de WNT tussen partijen is overeengekomen. In art. 11, tweede lid van de Beleidsregels WNT 2017 bij inwerkingtreding van de Evaluatiewet WNT is tevens het volgende bepaald:  Een verhoging van bezoldiging die rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeit uit een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst of wettelijke bepaling die voorafgaand aan de inwerkingtreding van de WNT of Regeling, van toepassing is geworden, valt eveneens onder het overgangsrecht. Dit is ook het geval indien de verhoging rechtstreeks dwingend en eenduidig uit een wijziging van die cao of het betreffende wettelijke voorschrift voortvloeit. Wel is hiervoor dus vereist dat de betreffende bezoldigingsafspraken reeds onder het overgangsrecht vallen en dat de betreffende cao of het betreffende wettelijk voorschrift voor de inwerkingtreding van de WNT of Regeling van toepassing is geworden.

  Indien in het voorliggende geval sprake is van een wijziging van een bestaande pensioenregeling of van een bestaande wijze van berekening en verdeling van de pensioenpremie, dan wordt de eventueel hieruit voortvloeiende verhoging van de bezoldiging, indien deze bezoldigingsafspraken voor de inwerkingtreding van de WNT zijn overeengekomen, langs bovenstaande weg door het overgangsrecht WNT beschermd. Indien er echter sprake zou zijn van een nieuwe pensioenregeling inclusief een nieuwe wijze van berekening en verdeling van de pensioenpremie, dan wordt de eventueel daaruit voortvloeiende verhoging van de bezoldiging niet door het overgangsrecht van de WNT beschermd.

  Binnen de bezoldiging die onder het overgangsrecht valt, mogen afzonderlijke bezoldigingscomponenten overigens te allen tijde worden verhoogd of verlaagd, mits de (totale) bezoldiging daardoor niet wordt verhoogd. Een dergelijke verhoging of verlaging heeft geen gevolgen voor het van toepassing zijnde overgangsrecht. Het is dus toegestaan om een verhoging van de pensioenpremie uit te betalen, op voorwaarde dat een verlaging van gelijke omvang plaatsvindt op een of meer andere bezoldigingscomponenten. Alsdan wordt het bezoldigingsmaximum niet overschreden.
Deze discussie is gesloten.