Evaluatiewet WNT - openbaarmakingsverplichting medisch specialisten

Discussie gestart door HansVerborgHansVerborg .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Sectorale onderwerpen.

Per 1 juli 2017 is de Evaluatiewet WNT in werking getreden. In dit kader vallen op grond van het nieuwe artikel 1.5a van de WNT medisch specialisten buiten de reikwijdte van de WNT. Vervolgens blijkt uit de Memorie van Toelichting van de Evaluatiewet WNT, blz. 21 ,3e alinea het volgende: “Met deze bepaling zullen ook de openbaarmakingsverplichtingen niet meer van toepassing zijn ten aanzien van de werkzaamheden die als medisch specialist worden uitgevoerd”, “.. en wordt de functie van medisch specialist niet genormeerd, noch openbaargemaakt.” Voorts is bij Besluit van 31 mei 2017 (Staatsblad 2017 239) bepaald dat aan Artikel I, onderdeel D (het artikel waarmee medisch specialisten niet langer onder de WNT vallen), terugwerkende kracht verleend wordt tot 1 januari 2013.

Dit geheel roept bij ons de volgende vragen op:

1.      Is onze redenatie juist dat ook voor het kalenderjaar 2017 medisch specialisten, als gedefinieerd in artikel 1.5a van de WNT, buiten de WNT vallen en er dus ook geen verplichting meer bestaat om de bezoldiging van de medisch specialisten, die de openbaarmakingsgrens overschrijdt, op te nemen in de WNT-verantwoording 2017?

2.      Geldt dit eveneens voor eventuele beëindigingsvergoedingen die in 2017 zijn uitbetaald aan medisch specialisten en de openbaarmakingsgrens overschrijden?

3.      Heeft deze wijziging tot gevolg dat feitelijk met terugwerkende kracht reeds sinds 2013 er geen openbaarmakingsverplichting geldt voor de betreffende medisch specialisten en dat dus foutherstel dient plaats te vinden door alle WNT-instellingen die sinds 2013 medisch specialisten hebben opgenomen in de WNT-verantwoordingen 2013 tot en met 2016?

 

Voor wat betreft alle vragen komen wij vooralsnog tot de conclusie dat deze met ja dienen te worden beantwoord. Voor de laatste vraag lijkt ons dit overigens een ongewenst bij effect.


Renzo van der Ham | Hans Verborg | People Advisory Services EY

Reacties

 • De reactie van HenkJanvandenBoschHenkJanvandenBosch .
  Reactie geschreven op .
  Bij 1) en 2) lijkt mij het antwoord JA, maar uitsluitend voor de bezoldiging voor de werkzaamheden als medisch specialist. 
  Bij 3) kom ik op NEE. Bij foutherstel gaat het toch om het corrigeren van fouten die in eerdere jaarrekeningen zijn gemaakt? Maar, op het moment van vaststellen van de jaarrekeningen 2013-2016 voldeed deze aan de wettelijke eisen, dus is er geen sprake van een gemaakte fout. 
 • De reactie van HelpdeskWNT#1HelpdeskWNT#1 .
  Reactie geschreven op .

  De helpdesk WNT ondersteunt deze reactie.

  De reeds opgegeven jaren hoeven niet gecorrigeerd te worden aangezien de WNT gegevens op het moment van aanleveren correct waren. Er is geen spraken van foutherstel.

Deze discussie is gesloten.