uitwerking melding maken door topfunctionaris bij toezichthoudend orgaan inzake andere functies

Discussie gestart door WilleminaWillemina .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.

in de evaluatiewet is het volgende opgenomen inzake melding van andere functies van de topfunctionaris bij het toezichthoudend orgaan:

"Indien een topfunctionaris met verschillende rechtspersonen of instellingen waarop paragraaf 2 of 3 van toepassing is een dienstbetrekking aangaat als topfunctionaris, niet zijnde als lid, onderscheidenlijk voorzitter van de hoogste toezichthoudende organen van die rechtspersonen of instellingen, bedraagt de som van de bezoldigingen niet meer dan de maximale bezoldiging, bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, dan wel een voor een van de dienstbetrekkingen van toepassing zijnd hogere bezoldigingsmaximum.

2. Voor zover partijen een hogere bezoldiging overeenkomen dan op grond van het eerste lid is toegestaan, is het deel van de betalingen dat dit maximum overschrijdt ten aanzien van de meest recent overeengekomen bezoldiging onverschuldigd betaald.

3. Indien het eerste lid van toepassing is informeert de topfunctionaris onverwijld de rechtspersoon of instelling waarbij hij reeds een dienstbetrekking heeft, alsmede de rechtspersoon of instelling met waarmee hij een dienstbetrekking aangaat. "

wat betekent dit concreet voor de uit te voeren werkzaamheden door de accountant, aangezien een overschrijding leidt tot een onverschuldigde betaling en deze indien bekend en/of niet terugbetaald na afloop boekjaar dient te worden opgenomen als vordering op de balans in de jaarrekening?

Reacties

 • De reactie van HenkJanvandenBoschHenkJanvandenBosch . WNTadvies.nl
  Reactie geschreven op .
  Om deze vraag te kunnen beantwoorden zou je eerst moeten vaststellen wat deze anticumulatieregeling betekent voor de door instellingen uit te voeren werkzaamheden.

  Er is nu in de wet (lid 3) opgenomen dat de topfunctionaris zelf een meldingsplicht heeft. 
  Het blijkt overigens nog niet helemaal duidelijk uit de wettekst of deze melding moet worden gedaan voor alle relevante dubbelfuncties of uitsluitend bij overschrijding (c.q. overschrijdingsrisico). 
  Als er een melding is gedaan, dan lijkt de instelling waarmee een dienstbetrekking wordt aangegaan verplicht om te toetsen over er sprake is van een overschrijding en een onverschuldigde betaling aan de hand van de door de topfunctionaris aan te leveren bezoldigingsgegevens van de andere instelling(-en). 

  De betreffende instellingen hebben naar mijn mening geen verdergaande onderzoeksplicht naar het bestaan van dubbelfuncties en mogelijke overschrijdingen. Zij beschikken ook niet de (wettelijke) instrumenten daarvoor. 
  De controleplicht van de accountant kan daarmee dan ook niet verder gaan dan het beoordelen van de juistheid van de uitgevoerde toetsing op overschrijdingen, de gerapporteerde bezoldiging en eventuele onverschuldigde betalingen. 
 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
  Allereerst moet worden opgemerkt dat deze anticumulatiebepaling (het nieuwe artikel 1.6a WNT) in werking zal treden op 1 januari 2018 en alleen geldt voor nieuwe gevallen, ofwel een tweede dienstbetrekking als leidinggevende topfunctionaris die op of na 1 januari 2018 wordt aangegaan waardoor sprake is van meer dan één leidinggevende topfuncties bij verschillende WNT-instellingen. De verantwoordelijkheid om het vervullen van verschillende topfuncties te melden bij de verschillende WNT-instellingen waar een leidinggevende topfunctionaris werkt, ligt – zoals Henk Jan van den Bosch al aangeeft – primair bij de topfunctionaris zelf. Het tweede lid schrijft voor dat de topfunctionaris het nieuwe dienstverband onverwijld bij beide werkgevers dient te melden, ongeacht of er sprake is van een overschrijding. De wet is hierin duidelijk, in tegenstelling tot wat in bovenstaand antwoord staat. Voor de openbaarmakingsplicht van WNT-instellingen met betrekking tot de anticumulatiebepaling en de controlewerkzaamheden van de accountant worden nog nadere regels gegeven in de Uitvoeringsregeling WNT en het Controleprotocol WNT 2018. Aan de vraagstukken die u noemt, zal aandacht worden besteed.
Deze discussie is gesloten.