afbouw

Discussie gestart door WilleminaWillemina .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overig.

ik heb de volgende vraag:

in een casus is sprake van een contract gesloten voor 6 november 2011. in dit contract is een afspraak gemaakt over het toekennen van een bonus. in de praktijk betekent dit dat de betreffende topfunctionaris al 10 jaar jaarlijks een bonus krijgt toegekend. onder het overgangsrecht is dit toegestaan.

de vraag betreft hoe hiermee om te gaan in de afbouw die ingaat vanaf 2017.

In de rekentool staat als vraag: "Wat is uw bezoldiging in 2016:"

de definitie van bezoldiging betreft vlg de WNT:

"bezoldiging: de som van de beloning, de belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen en de beloningen betaalbaar op termijn, met uitzondering van de omzetbelasting, dan wel, indien een functie wordt vervuld anders dan op grond van een dienstbetrekking, de som van de vergoedingen voor het vervullen van de functie, met uitzondering van de vergoedingen die bij een functievervulling op grond van een dienstbetrekking onbelast zouden zijn, en met uitzondering van de omzetbelasting;

f. beloning: de som van de periodiek betaalde beloningen en de winstdelingen en bonusbetalingen, met uitzondering van belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen en met uitzondering van door werkgevers wettelijk of krachtens een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst verschuldigde niet op de beloning ingehouden sociale verzekeringspremies;"

Wat betekent dit nu voor het startpunt van afbouw, is dit de bezoldiging inclusief de bonus over 2016 of exclusief de bonus over 2016?

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNT#1HelpdeskWNT#1 .
  Reactie geschreven op . ( november 2017 aangepast . )

  De bonus is in de aangehaalde casus vóór 6 november 2011 contractueel overeengekomen. De bonus behoort aldus tot de bezoldiging die door het overgangsrecht wordt beschermd. De afbouw na de vier jaar overgangsrecht begint dan ook vanuit de bezoldiging eind 2016, inclusief de bonus voor 2016. Zie in dit verband de volgende Q&A op de website:https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/geldt-er-overgangsrecht-voor-bonussen-winstdelingen-en-andere-variabele-beloningen.  

  Dit betekent dat er in 2017 geen bonus meer kan worden toegekend, ook al is die contractueel afgesproken. Doel is immers om in enkele jaren tijd (zie artikel 7.3, achtste, lid WNT) naar het bezoldigingsmaximum van de WNT af te bouwen.

 • De reactie van HenkJanvandenBoschHenkJanvandenBosch .
  Reactie geschreven op .
  Met de Evaluatiewet WNT is het bonusverbod (oud WNT artikel 1.6 lid 3) met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 geschrapt. Dan kan er over 2017 toch nog steeds een (afgebouwde) bonus worden toegekend? Uiteraard mits de totale bezoldiging (inclusief bonus) volgens de regels wordt afgebouwd? 
 • De reactie van HelpdeskWNT#1HelpdeskWNT#1 .
  Reactie geschreven op .

  Uiteraard. De afbouwregeling dient echter wel te worden gerespecteerd.

Deze discussie is gesloten.