Topfunctionaris bij niet-WNT holding

Discussie gestart door DWKDWK .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.
De structuur is als volgt: een persoon zit in het centrale management van een bepaalde groep van vennootschappen. Hij is in dienst bij de holding van de groep, die niet WNT-plichtig is maar de operationele dochtervennootschappen die onder de holding vallen, vallen wel onder de WNT. Valt de beloning van deze persoon hiermee dan niet onder de WNT omdat de rechtspersoon waar hij in dienst is niet onder de WNT valt en het begrip "gelieerde onderneming" alleen naar beneden werkt (en niet de moeder dekt)?

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Bij een moeder-dochter-relatie is de som van de bezoldiging ontvangen bij de moeder (de holding) en de bezoldiging ontvangen bij de dochter(s) in de volgende gevallen bepalend voor de toets of aan het toepasselijke bezoldigingsmaximum is voldaan:

  a.    indien de topfunctionaris werkzaam bij een WNT-instelling die op de bijlagen bij de WNT voorkomt, tevens werkzaam is bij een dochter van die instelling (gelieerde rechtspersoon als gedefinieerd in artikel 1, onder m), of

  b.    indien de topfunctionaris van een overheidsorganisatie bedoeld in artikel 1.2, tevens werkzaam is bij een stichting of vereniging waarin die overheidsorganisatie een of meer leden in het bestuur benoemt of op andere wijze invloed uitoefent op het beheer of beleid.

  Zie ook artikel 8 van de Beleidsregels WNT 2018.

   

  In artikel 1.1, onderdeel m, van de WNT wordt bepaald wanneer er sprake is van een gelieerde rechtspersoon. Zie hiervoor deze Q&A op de website: https://www.topinkomens.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wanneer-is-sprake-van-een-gelieerde-rechtspersoon

  Hieruit volgt derhalve dat de andere dan krachtens publiekrecht instelde rechtspersoon die door een in de bijlage bij artikel 1.3, eerste lid, onderdeel d of e, of artikel 1.4, eerste lid, opgenomen rechtspersoon is opgericht of mede is opgericht, voor de toepassing van de WNT te allen tijde aangemerkt moet worden als een gelieerde rechtspersoon. Uit de wettelijke definitie van de gelieerde rechtspersoon volgt dan ook dat het begrip gelieerde rechtspersoon dus ruimer is dan alleen dochterondernemingen. Het kan dus ook gaan om een door de dochterondernemingen gezamenlijk opgerichte holding. Gelieerdheid werkt met andere woorden ook “bottom up”.

   

  Als een functionaris echter uitsluitend lid is van het centrale managementteam van de holding en niet van het managementteam van een of meer van de onder de WNT vallende dochters, én als de holding zelf niet onder de WNT valt en ook geen gelieerde rechtspersoon is van een WNT-instelling, dan is die functionaris in die functie geen topfunctionaris in de zin van de WNT. De beloning van deze functionaris valt in dat geval niet onder de WNT.

Deze discussie is gesloten.