leidinggevende topfunctionaris met dienstbetrekking ontvangt ook managementvergoeding

Discussie gestart door SilvieHamelersSilvieHamelers .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
Een leidinggevende topfunctionaris is via zijn personal holding aandeelhouder van een WNT-plichtige entiteit en ontvangt salaris vanuit deze personal holding en de WNT-plichtige entiteit. Beide inkomsten betreffen bezoldigingen voor de WNT. Daarnaast ontvangt de personal holding ook managementfee vanuit een andere gelieerde entiteit. Is deze managementfee ook een bezoldigingscomponent voor de bestuurder? 

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  De managementvergoeding is een bezoldigingscomponent in de zin van de WNT indien het een vergoeding is als bedoeld in artikel 2a, eerste lid, onderdeel a, b of c van de Uitvoeringsregeling WNT:

  a. de vergoeding voor de door de topfunctionaris zonder dienstbetrekking verrichte
      arbeid;
  b. de vergoeding voor de kosten van bemiddeling; of
  c. de vergoeding voor de bureaukosten.

  Op het deel van de werkzaamheden die de topfunctionaris in dienstverband verricht, is naar rato van de deeltijdfactor (het aantal uren van de functievervulling, afgezet tegen een voltijds dienstverband) het bezoldigingsmaximum van artikel 2.1, eerste en tweede lid, juncto 2.3 van de WNT van toepassing. Op de werkzaamheden die de topfunctionaris buiten dienstverband verricht, is naar rato van het aantal uren van de functievervulling, gedurende de eerste twaalf maanden van de functievervulling het bezoldigingsmaximum van artikel 4, eerste en tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit WNT van toepassing dan wel, vanaf de dertiende maand van de functievervulling, het bezoldigingsmaximum, bedoeld in artikel 2.1, vierde lid, eerste volzin, en zesde lid, juncto 2.3 van de WNT. Zie voor het bepalen van de urenomvang de Q&A: https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/hoe-wordt-de-deeltijdfactor-bepaald.

Deze discussie is gesloten.