Doorbelaste werkgeverslasten sociale verzekeringen

Discussie gestart door BenjaminBenjamin .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

Dit betreft een algemene vraag ten aanzien van de het wel of niet tot de bezoldiging behoren van doorbelaste werkgeverslasten sociale verzekeringen in de situatie dat een topfunctionaris niet in loondienst van de instelling is.

Indien een topfunctionaris niet in loondienst bij de instelling is dient de som van de vergoedingen voor het vervullen van de functie te worden gerekend als bezoldiging. De som van de vergoeding is op basis van de Q&A:

In elk geval wordt daaronder verstaan het honorarium of de vergoeding voor het vervullen van de functie zelf, maar ook alle kosten die de WNT-instelling vergoedt voor het vervullen van de functie, zoals reiskosten, worden tot de bezoldiging gerekend. Dit is exclusief BTW. Tot de bezoldiging wordt niet gerekend de vergoedingen die bij functievervulling op grond van een dienstbetrekking onbelast zouden zijn. Evenmin wordt de omzetbelasting tot de bezoldiging gerekend.

Mijn vraag gaat over de situatie waarin een topfunctionaris bij een overheidsinstelling een door een ministerie gedetacheerde functionaris betreft. Het ministerie, waar de functionaris in dienst is, belast de loonkosten en alle werkgeverslasten de daar bijkomen door aan de overheidsinstelling waar de functionaris als topfunctionaris werkzaam is. De vraag is nu of de werkgeverslasten sociale premies die zijn opgenomen in de vergoeding die door de instelling aan het detacherende ministerie wordt betaald meetellen in de bezoldiging van de topfunctionaris of niet.

Op basis van de regel ‘tot de bezoldiging wordt niet gerekend de vergoedingen die bij functievervulling op grond van een dienstbetrekking onbelast zouden zijn’ zou ik veronderstellen dat de werkgeverslasten, die op grond van een dienstbetrekking ook onbelast zijn voor de functionaris, geen bezoldigingscomponent voor de WNT zijn. Temeer aangezien er anders in de situatie dat een topfunctionaris > 12 maanden als topfunctionaris niet in loondienst werkzaam is bij de instelling een lagere bezoldiging zou mogen ontvangen dan een topfunctionaris wel in loondienst (dan zouden de sociale werkgeverslasten immers geen onderdeel zijn van de bezoldiging). Anderzijds zou het ontleden van de detacheringsvergoeding naar onderliggende componenten en het uitsluiten van de werkgeverslasten een ongelijkheid opleveren met de situatie dat de topfunctionaris wordt ingehuurd van een commerciële aanbieder, waarbij de betaalde vergoeding op basis van een uurtarief wel inclusief sociale lasten en dergelijke zal zijn.

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

    Voor topfunctionarissen die op grond van een dienstbetrekking werkzaam zijn, volgt uit artikel 1.1, onderdeel e in combinatie met onderdeel f, van de WNT dat de door de werkgever wettelijk of krachtens een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst verschuldigde, niet op de beloning ingehouden sociale verzekeringspremies niet tot de beloning behoren en aldus niet tot de bezoldiging. Voor topfunctionarissen die anders dan op grond van een dienstbetrekking werkzaam zijn, volgt echter in afwijking daarvan uit artikel 1.1, onderdeel e, van de WNT dat onder bezoldiging wordt verstaan: de som van de vergoedingen voor het vervullen van de functie, met uitzondering van de vergoedingen die bij een functievervulling op grond van een dienstbetrekking onbelast zouden zijn, en met uitzondering van de omzetbelasting. Dit geldt bij een topfunctionaris zonder dienstbetrekking zowel tijdens de eerste twaalf maanden van de functievervulling als vanaf de dertiende maand. Onder “vergoedingen die bij een functievervulling op grond van een dienstbetrekking onbelast zouden zijn” vallen niet de hiervoor bedoelde werkgeverspremies sociale verzekeringen.

Deze discussie is gesloten.