Aftrek cafetariaregelingen op de bezoldiging

Discussie gestart door AnneAnne .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

Geachte heer, mevrouw,  

In artikel 2 van de Uitvoeringsregeling WNT worden de componenten benoemd zoals tot de bezoldiging van een topfunctionaris dienen te worden gerekend. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de fiscaal belastbare componenten. 

Vanuit de cao primair onderwijs bestaat de mogelijkheid tot het uitruilen van belaste loonbestandsdelen met andere loonbestandsdelen die geheel of gedeeltelijk niet tot het belaste loon behoren. Het toepassen van de cafetariaregeling is bij wet geregeld als onderdeel van het besluit loonheffingen https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-71047.html en heeft een verlagend effect op het belastbaar loon. Een tweetal voorbeelden welke onder de cafetariaregeling worden toegepast zijn de uitruil van reiskosten en de uitruil van vakbondscontributie. 
Graag vernemen wij of deze verlaging van het belastbaar loon door het toepassen van de, uit de cao voortvloeiende cafetariaregelingen, in mindering dient te worden gebracht op de bezoldiging voor de WNT.  

Wij verwijzen hierbij naar het conceptbesluit loonheffing https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-71047.html  waarin lid 2.1 de realiteitswaarde wordt toegelicht bij het wijzigen van de overeengekomen beloning tussen de werkgever en werknemer.  

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op . ( april 2018 aangepast . )
    Onbelaste vergoedingen en verstrekkingen worden niet tot de bezoldiging voor de WNT gerekend. Vergoedingen en verstrekkingen die als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 zijn aangewezen, waaronder begrepen de gerichte vrijstellingen als bedoeld in artikel 31a, tweede lid, van die wet en op nihil gestelde verstrekkingen als bedoeld in artikelen 3.7, 3.9 en 3.10 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (werkkostenregeling), vormen geen bezoldiging voor de WNT. Zie artikel 1.1, onderdeel e, van de WNT in combinatie met artikel 2, tweede lid, onderdeel e, van de Uitvoeringsregeling WNT. Dit geldt ook indien door toepassing van cafetariaregelingen belaste loonbestanddelen worden geruild voor onbelaste, op voorwaarde dat de fiscale regels voor cafetariaregelingen correct worden toegepast. Dat betekent concreet dat er sprake moet zijn van een wijziging van de overeengekomen beloning die als zodanig realiteitswaarde heeft.


Deze discussie is gesloten.