Generatiepact

Discussie gestart door AdrianusKAdrianusK .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
Partijen willen in het kader van een vaststellingsovereenkomst voor een topfunctionaris afspraken maken over een generatiepactconstruct en een ontslag op termijn. Daarbij zal de betrokken medewerker terugtreden als directeur en een adviseursfunctie bekleden met een betrekkingsomvang van 51%, tegen een 70% salaris. Men wil de te werken uren laten registreren en controleren op jaarbasis.
Op deze wijze wordt het mogelijk om op flexibele wijze pieken en dalen in (het aanbod van) werk op te vangen gedurende het jaar. Uitgangspunt is dat over een vol jaar bezien, de betrekkingsomvang gemiddeld 51% bedraagt en als zodanig kan worden geregistreerd.
 
Vraag:
Is het toegestaan binnen de kaders van de WNT om het aantal te werken uren binnen een betrekkingsomvang van 51% te laten registreren en bepalen over een periode van een jaar, en niet per maand?

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op . ( april 2018 aangepast . )

    Uit artikel 2.1, eerste lid, van de WNT volgt dat het bezoldigingsmaximum, bedoeld in artikel 2.3 van die wet, een maximum per kalenderjaar is. Uit artikel 2.1, tweede lid, van de WNT volgt verder dat in geval van een dienstverband met een kleinere omvang dan het bij de verantwoordelijke gebruikelijk voltijdse dienstverband (met andere woorden: een dienstverband in deeltijd), partijen geen bezoldiging overeen komen ten aanzien van de topfunctionaris die per kalenderjaar meer bedraagt dan de maximale bezoldiging, bedoeld in artikel 2.3 van de WNT, vermenigvuldigd met het aantal uren waarop het dienstverband betrekking heeft en gedeeld door het aantal uren van een voltijds dienstverband. Voor een niet-topfunctionaris geldt dat de bezoldiging weliswaar niet is genormeerd, maar wel openbaar gemaakt moet worden op grond van artikel 4.1, tweede lid, van de WNT indien die boven het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum uitkomt. Als uitgangspunt geldt de deeltijdfactor die is vastgelegd, respectievelijk overeengekomen, in een besluit, overeenkomst, opdracht of contract, mits deze overeenkomt met de werkelijke arbeidsduur. Zie voor de bepaling van de deeltijdfactor: https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/hoe-wordt-de-deeltijdfactor-bepaald.

Deze discussie is gesloten.