Fusie tussen gesubsidieerde instellingen.

Discussie gestart door K_KamphuisK_Kamphuis .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overig.

In de praktijk kom ik het volgende tegen:

 Twee instellingen op het gebied van welzijnswerk en maatschappelijk werk die beide ongeveer € 400.000 subsidie ontvangen per jaar (>50% van de opbrengsten maar geen € 500.000) gaan fuseren per 1 januari. Na de fusie houden de twee ‘oude’ stichtingen op te bestaan en heeft de nieuwe stichting jaarlijks ongeveer € 750.000 aan subsidieopbrengsten. Dit is meer dan de helft van de totale opbrengsten van de stichting.

De feitelijk ontvangen subsidie in het boekjaar bedraagt voor de nieuwe stichting bedraagt meer dan € 500.000 en betreft ook meer dan de helft van de totale opbrengsten van de stichting. De WNT is pas van toepassing wanneer er in drie achtereenvolgende jaren sprake is van een dergelijke situatie. Moet hierbij geen rekening gehouden worden met de voorafgaande situatie van beide stichtingen? Is de WNT bij deze nieuwe stichting dus ook  pas in het derde jaar van toepassing?

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  In de situatie zoals bovenstaand wordt geschetst vielen de oude rechtspersonen niet onder de WNT op grond van het subsidiecriterium, terwijl er per 1 januari een nieuwe rechtspersoon ontstaat. In dit geval is de feitelijk ontvangen subsidie per kalenderjaar voor deze nieuwe stichting bepalend. Deze stichting valt inderdaad pas onder de WNT, nadat deze tenminste drie achtereenvolgende kalenderjaren subsidie heeft ontvangen. De WNT is pas in het vierde kalenderjaar van toepassing op de nieuwe stichting.
 • De reactie van HenkJanvandenBoschHenkJanvandenBosch . WNTadvies.nl
  Reactie geschreven op .
  Meestal werkt het bij een fusie anders dan hier geschetst. Eén van de stichtingen blijft bestaan (de verkrijgende rechtspersoon) en de andere stichting (de verdwijnende rechtspersoon) gaat daarin op. Er ontstaat dan bij fusie geen nieuwe stichting.
  Voor de WNT-beoordeling moet er dan naar de historie van de verkrijgende rechtspersoon worden gekeken. 
  In de praktijk zal het in deze casus geen verschil maken omdat de subsidie bij beide rechtspersonen onder de WNT-grens lag. Maar als de WNT al van toepassing was op de verkrijgende stichting, dan blijft dat ook na fusie zo. 
 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
  In aanvulling op het oorspronkelijke antwoord, het volgende. Indien een of beide fuserende instellingen reeds vóór de fusie een of meer subsidies hebben ontvangen, die samen per kalenderjaar ten minste € 500.000 bedragen en ten minste 50% uitmaken van de opbrengsten van de rechtspersoon in dat kalenderjaar, tellen die subsidies mee voor de beoordeling of en, zo ja, per wanneer artikel 1.3, eerste lid, onderdeel c, van de WNT van toepassing is op de rechtspersoon die na de fusie ontstaat dan wel wordt voortgezet. Dit speelt niet in de voorgelegde casus.


Deze discussie is gesloten.