Wanneer is een beloningsstijging tijdens een periode van behoud onder overgangsrecht toegestaan?

Discussie gestart door JaapdeKreekJaapdeKreek .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overgangsrecht.

​Vraag: Wanneer is een beloningsstijging gedurende de periode van behoud onder overgangsrecht toegestaan?

Situatie: In 2013 komen raad van toezicht (rvt) en bestuurder (TF) het volgende overeen: 

“Er is afgesproken dat bij goed functioneren er jaarlijks een salarisverhoging van 2% toegepast zal worden.” 

NB:
-       Het bezoldigingsniveau van TF ligt in 2013 onder de € 200.000 en komt bij een jaarlijkse indexering met 2% niet boven het voor 2013 geldende bezoldigingsmaximum uit.
-       TF is vóór 2013 in dienst gekomen met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
-       Het begrip ‘goed functioneren’ is niet nader gedefinieerd.

Vanaf 2015 is voor TF sprake van een situatie van behoud van rechten onder overgangsrecht.

VRAAG: Is de 2% stijging in 2015 t/m 2018 toegestaan?


Voorgesteld ANTWOORD
:

Artikel 11 lid 1 Beleidsregels WNT luidt:
Bezoldiging die is toegestaan op grond van het overgangsrecht mag gedurende een periode van 4 jaar nadat het overgangsrecht van toepassing is geworden alleen worden verhoogd indien deze verhoging en de wijze waarop deze wordt berekend, is overeengekomen voorafgaand ... aan de inwerkingtreding van de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT ...

De beleidsregels noemen 2 criteria waaraan voldaan moet worden:
1. de verhoging is overeengekomen vóór de inwerkingtreding van WNT2; én
2. de wijze waarop de verhoging wordt berekend is overeengekomen vóór de inwerkingtreding van WNT2.

Uit eerdere Vragen en Antwoorden blijkt dat beide punten eenduidig uit de afspraken dienen voort te vloeien.

Aan criterium 1 wordt voldaan: de afspraak is gemaakt in 2013 en WNT2 is in 2015 van kracht geworden.
an criterium 2 wordt voldaan omdat het percentage van verhoging al concreet is genoemd en de wijze waarop ('bij goed functioneren') is ook vastgelegd.

Als concreet de rvt jaarlijks vastlegt dat is voldaan aan 'goed functioneren' en de 2% toekent, is voldaan aan artikel 11 lid 1 van de Beleidsregels.


Alternatieve overweging bij een strenge uitleg
De overeengekomen stijging is voorwaardelijk, want afhankelijk van 'goed functioneren'. Daarmee is niet of onvoldoende voldaan aan het criterium dat 'de wijze waarop ...'. eenduidig uit de afspraak blijkt; de stijging is namelijk afhankelijk van later nader vast te stellen feiten (zijnde het functioneren).

Naar mijn mening rechtvaardigt een redelijke wetsuitleg het ‘voorgesteld antwoord’. Een stijging van 2% duidt niet op een bijzondere prestatiebeloning waarvoor bijzondere doelstellingen moeten worden geleverd, maar meer een algemeen recht op een periodieke verhoging tenzij sprake is van niet goed functioren.  

Graag hoor ik of bij de toepassing van het overgangsrecht het voorgestelde antwoord OF de alternatieve strenge uitleg moet worden gevolgd.

 


Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Op basis van de door u verstrekte gegevens is voldaan aan artikel 11 van de beleidsregels WNT.

  Uw voorgesteld antwoord is correct met dien verstande dat het volgende ook altijd getoetst dient te worden:

  De overeengekomen bezoldiging die onder het overgangsrecht valt wordt beschermd en alleen verhoogd voor zover deze verhoging ingevolge het overgangsrecht is toegestaan (dus overeengekomen voor inwerkingtreding WNT/Ministeriële regeling) én niet zorgt voor een overschrijding van het bezoldigingsmaximum dat ten tijde van het overeenkomen van de bezoldiging gold. Let op: Tijdens de afbouwperiode is een verhoging niet meer toegestaan.

  Zie ook voor meer informatie: https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/wanneer-valt-een-verhoging-van-de-bezoldiging-onder-het-overgangsrecht.
Deze discussie is gesloten.