Is verhoging tijdens periode van behoud op grond van een nieuwe CAO toegestaan?

Discussie gestart door JaapdeKreekJaapdeKreek .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overgangsrecht.

Casus: In arbeidsovereenkomst van vóór 2015 van een topfunctionaris is vastgelegd dat CAO X van toepassing is. Ten tijde van deze afspraak gold CAO X met een looptijd tot en met 2015. Vanaf 2016 geldt een nieuwe CAO X. Toepassing van deze nieuwe CAO leidt tot een indexering van het salaris met x% en een eenmalige uitkering van € y,=.

De topfunctionaris valt vanaf 2015 (t/m 2018) vanwege invoering WNT2 onder de periode van behoud van rechten op grond van overgangsrecht.

VRAAG: zijn de indexering en de eenmalige uitkering uit hoofde van de CAO 2016 toegestaan onder overgangsrecht?

OVERWEGINGEN: Op www.topinkomens.nl is de volgende V&A opgenomen:

Vallen algemene salarisverhogingen onder het overgangsrecht?

Ja, als de verhoging en wijze van berekening voor de inwerkingtreding van de wet (of indien van toepassing de ministeriële regeling) eenduidig zijn afgesproken. Daaronder valt ook de verhoging die rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeit uit een ... collectieve arbeidsovereenkomst ... die voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet (dan wel voorafgaand aan de inwerkingtreding van een ministeriële regeling) van toepassing is geworden.

INTERPRETATIE 1
Een verhoging op grond van CAO X 2016 valt wel onder overgangsrecht, omdat voorafgaand aan WNT2 is overeengekomen dat CAO X van toepassing is. Dit geldt voor zowel CAO X t/,m 2015 als de opvolgende CAO X 2016. Door de afspraak (welke vóór WNT2 is gemaakt) kan de topfunctionaris rechten aan de CAO ontlenen, ook aan CAO X 2016. 

INTERPRETATIE 2
Een verhoging op grond van CAO X 2016 valt niet onder overgangsrecht, omdat CAO X 2016 niet voorafgaand aan WNT2 van toepassing is geworden.

Interpretatie 1 lijkt mij de meest logische; deze sluit aan bij de gebruikelijke systematiek dat het recht op naleving van een CAO niet ophoudt op het moment dat een CAO afloopt en een nieuw CAO van kracht wordt.

Een letterlijke lezing van de V&A zou tot Interpretatie 2 kunnen leiden.

GEVRAAGD: een bevestiging dat Interpretatie 1 juist is en tot een beoogde toepassing van de WNT leidt.

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

    Indien een verhoging (rechtstreeks, dwingend en eenduidig) voortvloeit uit een nieuwe CAO, die de oude CAO die van toepassing was op de aanstelling of arbeidsovereenkomst (overeengekomen voor de inwerkingtreding van de WNT) vervangt, valt deze ook onder het overgangsrecht. Niet onder het overgangsrecht vallen verhogingen die voortvloeien uit een na de inwerkingtreding van de WNT nieuw tot stand gekomen CAO, die geen oude CAO vervangt.

    Daarnaast mag de bezoldiging nooit hoger worden dan het bezoldigingsmaximum dat ten tijde van het overeenkomen van de bezoldiging gold. Deze verhogingen zijn niet toegestaan.
Deze discussie is gesloten.