Werknemerspremie aanvullende verzekering arbeidsongeschiktheid

Discussie gestart door PeterDyadePeterDyade .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

Bij de definitie wat tot het loon moet worden gerekend is in de uitvoeringsregeling aangegeven dat  het werkgeversdeel van de premie voor een vrijwillige sociale verzekering tot het loon moet worden gerekend. Wij kennen een aanvullende verzekering voor arbeidsongeschiktheid, waarbij de premie volledig voor rekening van de werknemer komt. Mag dit werknemersdeel in mindering gebracht worden op het toetsloon voor de WNT, zonder dat er sprake is van een werkgeversdeel?

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Als er alleen sprake is van een werknemersdeel of een werknemerspremie, is er op het eerste gezicht dus geen sprake van een werkgeversbijdrage als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel n, o of q, van de Uitvoeringsregeling WNT.

  Het antwoord op de vraag of een werknemersdeel of werknemerspremie van een aanvullende verzekering voor arbeidsongeschiktheid tot de bezoldiging in de zin van de WNT moet worden gerekend, hangt af van of dat werknemersdeel of die werknemerspremie tot het brutoloon als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Uitvoeringsregeling WNT behoort of niet.

  Indien het bedoelde werknemersdeel of de bedoelde werknemerspremie tot het brutoloon (d.w.z. het loon waarover loonbelasting en/of premieheffing voor de werknemersverzekeringen wordt ingehouden en afgedragen) behoort, vormt die werknemerspremie langs die weg bezoldiging in de zin van de WNT.

  Het werknemersdeel dan wel de werknemerspremie behoort echter niet tot het brutoloon en vormt aldus geen WNT-bezoldiging, indien dat deel of die premie als aftrekpost in mindering mag worden gebracht op het loon voor de loonheffing. Zie voor meer informatie over aftrekposten voor de loonheffing paragraaf 19.1.4. in combinatie met de paragrafen paragraaf 9.2.6. en 19.4.1. van het Handboek loonheffingen van 1 oktober 2018 van de Belastingdienst. 

  Daar is onder meer terug te vinden dat er in relatie tot arbeidsongeschiktheid in ieder geval twee aftrekposten voor de loonheffing mogelijk in aanmerking zouden kunnen komen:

  • als het gaat om een aanvullende verzekering die onderdeel is van een aanvullende pensioenregeling of pensioenverzekering die aan bepaalde wettelijke voorwaarden voldoet, kan het werknemersdeel of de werknemerspremie worden aangemerkt als werknemersdeel van de pensioenpremie;
  • het zou ook om een aanvullende verzekering die een regeling voor uitkeringen bij overlijden of invaliditeit door een ongeval of een daaraan gelijkgestelde regeling kunnen gaan en ook dan vormt het werknemersdeel of de werknemerspremie een aftrekpost voor de loonheffing.
  Of het werknemersdeel dan wel de werknemerspremie voor de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering wel of niet als aftrekpost voor de loonheffing geldt, hangt dus af van de grondslag, de vorm, de inhoud en strekking van de verzekering en moet dus per concreet geval worden beoordeeld.
Deze discussie is gesloten.