Toepasselijkheid WNT op gesubsidieerde instellingen

Discussie gestart door RonWassingRonWassing .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overig.
Per 1 januari 2018 is artikel 1.3, eerste lid, onderdeel c, WNT gewijzigd. "Voor toepasselijkheid van de WNT op gesubsidieerde instellingen wordt niet langer uitgegaan van de verleende subsidie, maar de feitelijk in het boekjaar ontvangen subsidie". 

Vraag: bij het beoordelen van de toepasselijkheid keken wij tot en met 2017 naar de verantwoorde subsidiebaten van de overheid in de Staat van baten en lasten, uitgedrukt in een percentage van de totaal verantwoorde baten. Mag deze manier niet meer worden gebruikt ? Als dat niet meer het geval is dan zullen we voor de drie jaren dus echt naar kasstromen moeten kijken. Dat kan in voorkomende gevallen heel bewerkelijk zijn. 

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
    Zowel vóór 2018 als na 2018 is het met betrekking tot het beoordelen van het subsidiecriterium de bedoeling dat wordt vastgesteld of er minimaal €500.000 aan subsidie is verleend (2013-2017) respectievelijk ontvangen (2018) én dat het bedrag aan subsidie tenminste 50% uitmaakt van de opbrengsten van de rechtspersoon in dat kalenderjaar. Voor de beoordeling hiervan mag er nog steeds worden uitgegaan van de verantwoorde subsidies in de Staat van baten en lasten. Deze subsidies dienen feitelijk ontvangen te zijn.
Deze discussie is gesloten.