Verwijzing naar internet site met WNT gegevens indien stichting met WNT geen jaarrekening opstelt?

Discussie gestart door WHofmanWHofman .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overig.
De situatie is als volgt:

Er zijn 5 organisaties (stichtingen) welke WNT plichtig zijn. De 5 stichtingen hebben hetzelfde bestuur en directeur waarbij deze verloond wordt bij 1 stichting (stichting A).  Deze specifieke stichting laat zijn cijfers niet controleren (geen wettelijke of vrijwillige controle) maar laat wel de WNT verantwoording wel controleren.
Daarnaast wordt er wel een geconsolideerde jaarrekening opgesteld, echter zonder WNT verantwoording. Uitgangspunt hierbij is dat klant deze jaarrekening niet publiceert maar puur voor intern gebruik wil hebben. De gemeenten ontvangen enkel de jaarrekening waarmee zij de subsidie zijn aangegaan.

De 5 stichtingen (4 stichtingen en stichting A) verwijzen in de jaarrekening voor de WNT gegevens naar de website van de gezamenlijke stichtingen. Op de gezamenlijke website wordt de WNT verantwoording van de stichting waarin bestuurd en directeur is verloond opgenomen inclusief de controleverklaring hierbij. Is dit in het kader van de WNT regelgeving voldoende? Voldoen de 4 stichtingen dan aan artikel 25 van WNT controleprotocol (ondanks het feit dat daar expliciet gesproken wordt over verwijzing naar een jaarrekening)?

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Uit de vraagstelling is op te maken dat de 5 stichtingen die allen WNT-plichtig zijn onderdeel zijn van dezelfde groep rechtspersonen. Er is immers in de vraagstelling sprake van een geconsolideerde jaarrekening.

  Het controleprotocol richt zich niet tot de stichtingen, maar is bestemd voor de accountant voor de uitoefening van zijn controle.

  De stichtingen kunnen indien zij behoren tot een groep van rechtspersonen gebruik maken van artikel 5c lid 3 Uitvoeringsregeling WNT (Wijze van openbaarmaking), dit lid zegt:

  “Bij een groep van rechtspersonen zijn de verantwoordelijken van de rechtspersonen binnen de groep vrij om te kiezen of de gegevens, bedoeld in de artikelen 5 en 5a, worden opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening, in de enkelvoudige jaarrekening van de betreffende rechtspersoon of in de enkelvoudige jaarrekening van een van de andere rechtspersonen in de groep, voor zover dit op grond van andere op de rechtspersonen van toepassing zijnde regelgeving is toegestaan. Uitsluitende vermelding in de geconsolideerde jaarrekening of de enkelvoudige jaarrekening van een van de andere rechtspersonen binnen de groep is voldoende indien:

  a. in de geconsolideerde jaarrekening of de enkelvoudige jaarrekening van een van de andere rechtspersonen binnen de groep waarin de WNT-verantwoording is opgenomen per verantwoorde functionaris wordt aangegeven op welke rechtspersoon of rechtspersonen de verantwoorde WNT-gegevens betrekking hebben, en

  b. in de jaarrekening van de betreffende rechtspersoon wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening of de enkelvoudige jaarrekening van een van de andere rechtspersonen binnen de groep waarin de WNT-verantwoording is opgenomen.”

  De WNT-verantwoording dient dus plaats te vinden in een jaarrekening en in dat kader controleert de accountant ook de WNT-verantwoording. Als stichting A de geconsolideerde jaarrekening niet wil openbaar maken (alleen intern wil gebruiken) en derhalve niet de WNT-verantwoording wil opnemen in de geconsolideerde jaarrekening, kunnen de WNT-gegevens van de 5 stichtingen ook worden opgenomen in de enkelvoudige jaarrekening van een van de andere vier stichtingen die het geen bezwaar vinden dat hun jaarrekening openbaar wordt gemaakt. Er dient echter wel altijd 1 van de stichtingen die behoren tot dezelfde groep bereid te zijn de WNT-gegevens van alle 5 de stichtingen op te nemen in haar jaarrekening.

  Los van het bovenstaande staat nog de vraag over de publicatie via het internet

  De WNT-gegevens van de 5 stichtingen behorende tot een groep zoals gecontroleerd door de accountant in de jaarrekening van een van hen, mogen worden overgenomen in een afzonderlijk document om te voldoen aan de verplichte publicatie op het internet. Het is dus niet zo dat per se de jaarrekening met daarin de WNT-gegevens van de 5 stichtingen gepubliceerd moet worden op het internet.

  Het is wel zo dat er altijd een jaarrekening met daarin de WNT-gegevens van de 5 stichtingen die gecontroleerd zijn door de accountant beschikbaar moet zijn indien deze opgevraagd wordt (ook los van het internet). De WNT-gegevens dienen immers openbaar te worden gemaakt in de jaarrekening.

  Daar waar hierboven gesproken wordt over “jaarrekening” mag ook gelezen worden een ander soort “financieel verslaggevingsdocument”. Zie de volgende Q&A.

  https://www.topinkomens.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-bedoelt-de-wnt-met-%E2%80%98financieel-verslaggevingsdocument%E2%80%99
Deze discussie is gesloten.