Werknemerspremie Reparatie WW

Discussie gestart door DinekeSpekenbrinkDinekeSpekenbrink .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

Werkgeversbijdragen aan sociale verzekeringen waaraan een (top)functionaris verplicht moet deelnemen op grond van een wet of algemeen verbindend verklaarde cao worden niet tot de bezoldiging gerekend. De werknemerspremie reparatie WW wordt betaald door de werknemer doordat de bijdrage door de werkgever wordt ingehouden op het brutoloon van de werknemer waarop de werkgever de bijdrage stort in het PAWW-fonds. In een reactie op een eerdere vraag of de werknemerspremie van een aanvullende verzekering arbeidsongeschikt tot de bezoldiging moet worden gerekend is aangegeven dat het werknemersdeel/de werknemerspremie geen component is van het brutoloon en hiermee geen WNT-bezoldiging is indien dat deel/die premie als aftrekpost in mindering mag worden gebracht op het loon voor de loonheffing. De premie reparatie WW betreft een werknemerspremie die in mindering wordt gebracht op het loon voor de loonheffing. Mag dit werknemersdeel hiermee ook in mindering worden gebracht op de bezoldiging voor de WNT?

 

Reacties

 • De reactie van DinekeSpekenbrinkDinekeSpekenbrink .
  Reactie geschreven op .

  Ter illustratie heb ik bijgaand twee rekenvoorbeelden A en B. Welke van deze rekenvoorbeelden geeft de juiste berekening van de bezoldiging WNT weer?

  A. Brutoloon              100                            B. Brutoloon                  100
      Repar.WW                  2 -                               Repar. WW                     2 -
      Bezoldiging WNT   98                                  Bezoldiging WNT    100

 • De reactie van JacquelineRosJacquelineRos . belastingadviseur
  Reactie geschreven op .
  In de onderbouwing van het antwoord wordt verwezen naar de loonheffingen.

  Wordt hiermee gezegd dat aftrekposten voor de loonheffingen niet tot de bezoldiging voor de WNT behoren? 
  Of geldt dit alléén voor wettelijke of krachtens avv CAO verschuldigde werknemerspremies?

  En hoe moet de uitzondering uit artikel 1.1-f WNT dan worden gelezen?
  In deze bepaling wordt immers gesproken over niet op de beloning ingehouden sociale verzekeringspremies.
  De werknemerspremies worden wel op de beloning ingehouden.
 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Tot onze spijt moeten we constateren dat we deze forumvraag en de eerste vervolgvraag onjuist hebben beantwoord. Het juiste antwoord is het volgende. De werknemerspremie PAWW behoort tot het brutoloon van de werknemer, dat wil zeggen dat deze premie berekend wordt over en ingehouden wordt op het brutoloon van de werknemer. De werknemerspremie PAWW vormt aldus bezoldiging in de zin van de WNT.

  Er vanuit gaande dat met de premie voor reparatie WW de werknemerspremie PAWW wordt bedoeld, geeft rekenvoorbeeld B (WNT bezoldiging van 100) de juiste uitkomst weer.

  Het antwoord op de tweede vervolgvraag luidt als volgt. Wij denken dat het gecorrigeerde antwoord op de oorspronkelijke vraag en de eerste vervolgvraag meteen ook antwoord geeft op het eerste deel van de tweede vervolgvraag. Aftrekposten voor de loonheffingen zijn onderdeel van het brutoloon en behoren dus tot de bezoldiging WNT.

  Wat het tweede deel van de tweede vervolgvraag betreft, het volgende. Werkgeverspremies en -bijdragen aan verzekeringen ten behoeve van een werknemer behoren, behoudens bij of krachtens de WNT bepaalde uitzonderingen, tot de bezoldiging. Zie ook deze Q&A: https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/in-hoeverre-vallen-werkgeversbijdragen-aan-sociale-verzekeringen-en-andere-regelingen-onder-de-bezoldiging.
Deze discussie is gesloten.