Ontvangen invaliditeitsuitkering in mindering op betaalde bezoldiging?

Discussie gestart door CHoornstraCHoornstra .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
Een topfunctionaris is in loondienst bij een WNT-plichtige instelling en voor deze topfunctionaris heeft de instelling pensioenpremie betaald, welke bij de WNT-bezoldiging is opgenomen.
Tot en met maand X heeft deze topfunctionaris de bezoldiging conform afspraken ontvangen. Daarnaast heeft de instelling tot en met maand x een invaliditeitsuitkering ontvangen vanuit het pensioenfonds. Hierdoor heeft de instelling per saldo minder lasten (c.q. beloning) voor deze topfunctionaris moeten betalen.
Vanaf maand X ontvangt de topfunctionaris zelf deze invaliditeitsuitkering en betaald de instelling het resterende deel tot het afgesproken maandbedrag.

Wat dient er nu in de WNT-verantwoording te worden opgenomen, de gehele beloning zoals betaald door de instelling zonder rekening te houden met de ontvangen invaliditeitsuitkering of de beloning minus de ontvangen invaliditeitsuitkering die de instelling eerst heeft ontvangen voordat de topfunctionaris deze rechtstreeks is gaan ontvangen?

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Uit uw vraag kunnen wij niet opmaken waarom de wijze van betaling van de componenten vanaf maand X verandert van een werkgeversbetaling van het geheel in een afzonderlijke betaling van ener­zijds de invaliditeitsuitkering en anderzijds loonaanvulling. Bij beantwoording van uw vraag gaan wij ervan uit dat dit is omdat de topfunctionaris vanaf maand X geen dienstverband als topfunctionaris meer heeft (vanwege beëindi­ging van dat dienstverband). Verder nemen wij aan dat de invaliditeits­uitkering, aangezien die van een pensioenfonds afkomstig is, voortvloeit uit een collectieve pensioen­regeling. 

  Het van toepassing zijnde begrippenkader in de WNT.

  Gezien de complexiteit van de materie treft u onderstaand allereerst een overzicht aan van het in deze van belang zijnde begrippenkader in de WNT.

  Indien de functie van topfunctionaris op grond van een dienstbetrekking wordt vervuld en (met voorbijgaan aan de bijzondere situatie van artikel 1.1, onderdeel b, onder 6°, WNT) voor zolang het dienstverband als topfunctionaris voortduurt, verstaat de WNT onder:

  - bezoldiging: de som van de beloning, de belastbare vaste en variabele onkosten­vergoedingen en de beloningen betaalbaar op termijn, met uitzondering van de omzetbelasting (artikel 1.1, onderdeel e, WNT);

  - beloning: de som van de periodiek betaalde beloningen en de winstdelingen en bonus­betalingen, met uitzondering van belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen en met uitzondering van door werkgevers wettelijk of krachtens een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst verschuldigde niet op de beloning ingehouden sociale verzekerings­premies (artikel 1.1, onderdeel f, WNT).

  Onder periodiek betaalde beloning moet op grond van artikel 2, eerste lid, onderdeel a, Uitvoerings­regeling WNT in ieder geval worden verstaan het brutoloon, dat wil zeggen het loon vóór aftrek van premies en belastingen. Voor het begrip (bruto) loon moet worden uitgegaan van wat daaronder wordt verstaan in artikel 10 van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB), te weten: loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienst­betrekking. Hierbij is niet van belang of het loon door de werkgever zelf, dan wel door een derde wordt betaald aan de werknemer.

  Invaliditeitsuitkering gedurende het dienstverband als topfunctionaris.

  Voor zover de door u bedoelde invaliditeitsuitkering kan of moet worden aangemerkt als loon dat uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, moet op grond van de WNT de bedoelde invaliditeits­uitkering, tezamen met het brutoloon en andere uit het dienstverband voort­vloeiende bezoldigings­componenten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, Uitvoeringsregeling WNT, als bezoldiging in de zin van de WNT worden verantwoord. Dit, voor zolang sprake is van een dienst­verband als topfunctionaris. Voor zover de invaliditeitsuitkering echter kan of moet worden aan­gemerkt als een uitkering (of verstrekking) tot vergoeding van materiële of immateriële schade of een tijdelijk of blijvend verlies van arbeids- of verdienvermogen ten gevolge van een dienstongeval of een beroepsziekte, is die invaliditeitsuitkering op grond van artikel 2, tweede lid, onderdeel h, Uitvoerings­regeling WNT geen bezoldiging in de zin van de WNT en hoeft die niet te worden verantwoord.

  Invaliditeitsuitkering na beëindiging van het dienstverband als topfunctionaris.

  Bij of na beëindiging van het dienstverband geldt het volgende. Tenzij de werknemer na beëindiging van het dienstverband aangemerkt blijft als topfunctionaris op grond van artikel 1.1, onderdeel b, onder 6°, WNT, is de invaliditeitsuitkering die het pensioenfonds aan betrokkene betaalt geen bezoldiging in de zin van de WNT. Voor zover de bedoelde invaliditeitsuitkering kan of moet worden aangemerkt als beloning betaalbaar op termijn die betrekking heeft op de beëindiging van het dienstverband (bijvoorbeeld als het recht op de invaliditeitsuitkering verbonden is aan de beëindiging van het dienstverband of als dat recht ontstaat door of wordt toegekend vanwege de beëindiging van het dienstverband), is de invaliditeits­uitkering mogelijk een uitkering wegens beëindiging van het dienstverband. Dat laatste is niet het geval indien de invaliditeitsuitkering voortvloeit uit een algemene bepaling van een collectieve arbeidsovereenkomst of van een van toepassing zijnde collectieve regeling die is overeen­gekomen met verenigingen van werknemers of ambtenaren die bevoegd zijn afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden, of uit een wettelijk voorschrift als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel i, WNT.

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
  In weerwil van het gestelde onder de passage “Invaliditeitsuitkering gedurende het dienstverband als topfunctionaris” is het volgende besloten. Indien de invaliditeitsuitkering als loon uit een (vroegere) dienstbetrekking wordt genoten wordt deze niet aangemerkt als een bezoldiging in de zin van de WNT. De topfunctionaris dient dan wel de hoogte van de invaliditeitsuitkering administratief aan te kunnen tonen. Voor het overige is dan het gestelde onder “Invaliditeitsuitkering na beëindiging van het dienstverband als topfunctionaris” van toepassing.
Deze discussie is gesloten.