Definitie van brutoloonsom in kader van de verantwoordingsvrijstelling

Discussie gestart door markmark .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overig.
Op https://www.topinkomens.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/welke-instellingen-hoeven-geen-gegevens-openbaar-te-maken-vanaf-kalenderjaar-2017 valt te lezen dat voor bepaalde WNT-instellingen een verantwoordingsvrijstelling geldt. Één van de voorwaarden is dat de totale brutoloonsom van de instelling maximaal 160.000 euro bedraagt. Wat is exact de definitie van de brutoloonsom? 

Is dat alleen het reguliere brutoloon dat medewerkers krijgen of is dat inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering, eenmalige uitkeringen etc (zaken waarover loonheffing wordt berekend?).

Dien je van dit loon de aftrekbare pensioenpremies en andere aftrekposten voor de loonheffing af te halen of niet (aansluiten bij het loon voor loonheffingsbegrip?)? 

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

    Met brutoloonsom wordt bedoeld (gelet op artikel 5b, onderdeel a, van de Uitvoeringsregeling WNT): de som van de lonen waarover met toepassing van de artikelen 20a, 20b, 26 en 26b van de Wet op de loonbelasting 1964 belasting wordt geheven. Gelet op artikel 9 van de Wet op de loonbelasting 1964 moet hierbij onder loon worden verstaan: het belastbaar loon. Voor de toets aan de vrijstellingsgrens van artikel 5b, onderdeel a, van de Uitvoeringsregeling WNT moet de WNT-instelling derhalve uitgaan van het totale bedrag aan belastbaar loon voor alle werknemers met een dienstbetrekking tezamen dat zij bij de Belastingdienst aangeeft in het kader van de loonheffing.

Deze discussie is gesloten.