Behoudt een topfunctionaris in geval van herbenoeming WNT-overgangsrecht?

Discussie gestart door RoxannaHelslootRoxannaHelsloot .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overgangsrecht.

FEITENPATROON

Situatie: In 2015 komen de instelling en betrokkene het volgende overeen:

 

“A           Betrokkene treedt op 1 juli 2015 voor onbepaalde tijd als niet-topfunctionaris in dienst bij de instelling;

 

B             Met ingang van 1 juli 2015 wordt betrokkene in aanvulling op diens functie benoemd tot topfunctionaris voor de bepaalde tijd van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met een tweede periode van vier jaar.”

 

NB:

 

- Betrokkene kwalificeert als topfunctionaris in de zin van de WNT.

 

- Gedurende benoeming tot topfunctionaris is conform arbeidsovereenkomst een hogere bezoldiging overeengekomen dan voor de benoeming als niet-topfunctionaris.

 

- Partijen zijn voornemens om de benoeming tot topfunctionaris per 1 juli 2019 te verlengen voor een periode van vier jaar.

 

VRAAG

Behoudt betrokkene in geval van herbenoeming per 1 juli 2019 WNT-overgangsrecht voor de bezoldiging die betrokkene als topfunctionaris ontvangt?

 

RELEVANTE REGELGEVING

Artikel 12 lid 1 Beleidsregels WNT 2019 luidt:

Bij herbenoeming vervalt in beginsel het overgangsrecht. Een uitzondering geldt uitsluitend in het geval waarin:

a. sprake is van een arbeidsovereenkomst of aanstelling voor onbepaalde tijd of met een looptijd tot na de herbenoeming, en

b. de bezoldiging en de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband niet worden verhoogd. In dat geval blijft het overgangsrecht van toepassing.

 

Artikel 12 lid 3 Beleidsregels WNT 2019 luidt:

Als de arbeidsovereenkomst of aanstelling wordt verlengd of een nieuwe arbeidsovereenkomst of aanstelling wordt aangegaan, vervalt het overgangsrecht, ook als daarin de eerdere afspraken over de bezoldiging of de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband ongewijzigd blijven.

 

ANALYSE EN TOETSING

Bovenstaande beleidsregels noemen in totaal drie criteria waaraan moet worden voldaan:

1. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst of aanstelling voor onbepaalde tijd of met een looptijd tot na de herbenoeming (zie artikel 12 lid 1 sub a Beleidsregels WNT 2019); en

2. De bezoldiging en de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband mogen niet worden verhoogd (zie artikel 12 lid 1 sub b Beleidsregels WNT 2019); en

3. Bij verlenging van de arbeidsovereenkomst of aanstelling of als een nieuwe arbeidsovereenkomst of aanstelling wordt aangegaan, vervalt het overgangsrecht (zie artikel 12 lid 3 Beleidsregels WNT 2019).

 

Aan criterium 1 wordt voldaan: per 1 juli 2015 is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Aan criterium 2 wordt voldaan: de bezoldiging en de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband worden niet verhoogd.

Aan criterium 3 wordt voldaan: in casu is sprake van een arbeidsovereenkomst en geen aanstelling, omdat het hier een privaatrechtelijke dienstbetrekking (en niet een publiekrechtelijke dienstbetrekking) met de instelling betreft. Nu de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd en er geen nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangegaan, wordt aan dit criterium voldaan.

 

TOELICHTING

De gesloten schriftelijke overeenkomst bevat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als niet-topfunctionaris en een benoeming tot topfunctionaris en bestuurder (een topfunctie onder de WNT) voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met vier jaar. Het overgangsrecht heeft uitsluitend betrekking op de topfunctie aangezien de WNT de bezoldiging van een niet-topfunctie niet normeert en derhalve daarvoor ook geen overgangsrecht nodig is.

 

De topfunctie eindigt op grond van de gesloten overeenkomst in beginsel na vier jaar. Herbenoeming in die topfunctie voor een tweede periode van vier jaar is een verlenging van de topfunctie waarbij op grond van artikel 12 lid 3 Beleidsregels WNT 2019 de vraag ontstaat of ook WNT-overgangsrecht van toepassing is op die tweede periode van vier jaar. Deze vraag ontstaat niet als betrokkene vanaf 1 juli 2019 de topfunctie neerlegt en de niet-topfunctie gaat uitoefenen. Partijen hebben immers afgesproken dat betrokkene voor het vervullen van de niet-topfunctie wordt beloond conform de van toepassing zijnde cao. Nu betrokkene vanaf 1 juli 2019 de functie als topfunctionaris blijft vervullen, is het logisch dat ook de oorspronkelijke bezoldigingsafspraken voor die topfunctie in stand blijven (en dat niet de bezoldigingsafspraken voor de niet-topfunctie in werking treden).

 

ALTERNATIEVE INTERPRETATIE

In een alternatieve en zeer beperkte uitleg van artikel 12 lid 3 Beleidsregels kan worden gesteld dat het WNT- overgangsrecht vervalt op het moment dat de eerste periode van vier jaar van de topfunctie wordt verlengd met een tweede periode van vier jaar door herbenoeming in die topfunctie.

 

Naar onze mening is deze uitleg echter niet de juiste uitleg, omdat – zoals hierboven opgemerkt – gedurende de herbenoeming de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in stand blijft. Nu de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd en ook geen nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangegaan (en geen sprake is van een aanstelling gezien de privaatrechtelijke aard van de dienstbetrekking), behoudt betrokkene ook na de herbenoeming per 1 juli 2019 recht op de bezoldiging die partijen overeen zijn gekomen voor het vervullen van de topfunctie.

 

CONCLUSIE

Aan de voorwaarden van artikel 12 Beleidsregels WNT wordt voldaan, waardoor betrokkene het WNT-overgangsrecht per 1 juli 2019 behoudt. Dit betekent dat betrokkene de bezoldiging, die de instelling met betrokkene specifiek voor de benoeming als topfunctionaris is overeengekomen, vanaf 1 juli 2019, met inachtneming van het WNT-overgangsrecht, mag blijven ontvangen totdat betrokkene aftreedt in de functie als topfunctionaris.

 

Graag vernemen wij of dit een juiste interpretatie van de wet- en regelgeving betreft.

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Het WNT-overgangsrecht blijft behouden voor zover er onder de benoeming als topfunctionaris een arbeidsovereenkomst of (ambtelijke) aanstelling voor onbepaalde tijd ligt en blijft liggen, én de bezoldiging en de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband niet worden verhoogd.

  Afgaande op de verstrekte informatie, wordt in dit geval aan deze voorwaarden voldaan:

  • er is geen sprake van een nieuwe arbeidsovereenkomst/aanstelling of van verlenging van een bestaande arbeidsovereenkomst/aanstelling voor bepaalde tijd, en
  • de bezoldiging en de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband worden niet verhoogd bij gelegenheid van of vanwege de herbenoeming.

   Voor zover er op basis van de onderliggende arbeidsovereenkomst ook nog, gelijktijdig, bezoldigde werkzaamheden worden verricht in een andere functie waarin betrokkene niet kwalificeert als topfunctionaris, mag de bezoldiging in totaliteit niet hoger zijn dan het voor de instelling geldende bezoldigingsmaximum (zie artikel 8 van de Beleidsregels WNT 2019).

  Er bestaat voor zover de periode van het overgangsrecht nog loopt uiteraard wel recht op de bezoldiging die vóór de inwerkingtreding van de WNT of de toepasselijke ministeriële regeling tussen partijen (WNT-instelling en topfunctionaris) is overeengekomen.

  Volledigheidshalve wijzen wij op:

  • het overgangsrecht dat aan een maximum looptijd is gebonden: vier jaar behoud van bezoldiging na inwerkingtreding van de wet of de toepasselijke ministeriële regeling en aansluitend drie jaar afbouw naar de geldende norm (artikel 7.3, eerste, vierde en achtste lid, van de WNT). Het overgangsrecht blijft derhalve mogelijk niet behouden tot het einde van de periode van herbenoeming.
  • artikel 1.1, onderdeel b, sub 6°, van de WNT: degene die een functie als topfunctionaris voor een periode van ten minste twaalf kalendermaanden heeft vervuld (te rekenen vanaf 1 januari 2018, dan wel vanaf de datum van verlenging op of na 1 januari 2018 van een vóór 1 januari 2018 bestaand dienstverband) en die daarna bij dezelfde rechtspersoon of instelling een dienstverband behoudt, wordt voor een periode van vier jaar vanaf het tijdstip dat niet langer de functie als topfunctionaris wordt vervuld, aangemerkt als topfunctionaris en dus genormeerd door de WNT.
 • De reactie van RoxannaHelslootRoxannaHelsloot . LinkedIn profiel Adviseur
  Reactie geschreven op .
  Hartelijk dank voor uw snelle reactie!
Deze discussie is gesloten.