Bezoldiging topfunctionaris zonder dienstbetrekking

Discussie gestart door ReinhartBrandseReinhartBrandse .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
De situatie is als volgt. Een topfunctionaris is langer dan 12 maanden werkzaam zonder dienstbetrekking. Hij is in loondienst bij zijn eigen vennootschap (die niet verbonden is met de organisatie) en verhuurt zichzelf via die vennootschap aan de organisatie die publicatieplichtig is.

Als ik de informatie lees op https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/wat-wordt-onder-bezoldiging-verstaan-bij-een-topfunctionaris-zonder-dienstbetrekking dan zou dit betekenen dat de volledige in rekening gebrachte managementfee aangemerkt zou moeten worden als bezoldiging. Dit terwijl slechts een deel van de managementfee aan te merken is als bruto loon. Een ander deel van de managementfee zijn kosten van de vennootschap, zoals een arbeidsongeschiktheidsvoorziening, pensioenvoorziening, overlijdensrisicodekking, beroepsaansprakelijkheidsverzekering, bedrijfsauto, administratiekosten van de vennootschap etc. Feit is dat de bruto beloning van de ingeleende bestuurder aantoonbaar (in de aangifte loonheffingen) significant lager ligt dan de door de vennootschap in rekening gebrachte managementfee.

Het vergelijken van de managementfee van een topfunctionaris niet in loondienst met de WNT-norm resulteert naar ons oordeel in rechtsongelijkheid ten opzichte van de topfunctionaris die wel in loondienst is. Immers voor de topfunctionaris in loondienst geldt de WNT norm als bruto beloning (in plaats van de arbeidskosten die significant hoger liggen) terwijl met de uitleg als waar we hierboven naar verwijzen de WNT-norm zou dienen te gelden als arbeidskosten (van de topfunctionaris niet in loondienst) in plaats van bruto loon.

We vragen ons af hoe we dit moeten zien / beoordelen.

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

    Artikel 1.1, onderdeel e, van de WNT verstaat onder bezoldiging, indien een functie wordt vervuld anders dan op grond van een dienstbetrekking, de som van de vergoedingen voor het vervullen van de functie, met uitzondering van de vergoedingen die bij een functievervulling op grond van een dienstbetrekking onbelast zouden zijn, en met uitzondering van de omzetbelasting. In artikel 2a van de Uitvoeringsregeling WNT is in het geval van een topfunctionaris zonder dienstbetrekking nader omschreven welke bezoldigingscomponenten in ieder geval tot de bezoldiging in de zin van de wet worden gerekend (eerste lid), dan wel welke bezoldigingscomponenten in ieder geval niet tot de bezoldiging in de zin van de wet worden gerekend (tweede lid).

    De Helpdesk WNT gaat niet in op beleidsmatige discussies over de WNT. Daarvoor is dit forum niet bedoeld. Doel van het forum is om uitleg te geven over de algemene toepassing van de wet en om kennis hierover open te kunnen delen.

    Via https://www.topinkomens.nl/actueel/wet--en-regelgeving kan de wetsgeschiedenis van deze bepalingen worden ingezien en kunnen de oorspronkelijke toelichtingen worden geraadpleegd.  

Deze discussie is gesloten.