Terugvordering onverschuldigde betaling in ander boekjaar

Discussie gestart door Rianne99Rianne99 .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
Onze directeur is in 2017 uit dienst getreden. Bij de accountantscontrole over 2017 is geconstateerd dat er een bedrag terugbetaald diende te worden in verband met een onverschuldigde betaling. Het onverschuldigde bedrag is teruggevorderd. Deze is in de salarisadministratie van 2018 verwerkt (het boekjaar 2017 was inmiddels afgesloten). Het netto equivalent van de bruto terugvordering is in 2018 door de ex-directeur terugbetaald aan onze organisatie. Begin 2019 bleek dat de onverschuldigde betaling hoger had moeten zijn. Deze onverschuldigde betaling is verwerkt in de salarisadministratie 2019. Ook hiervan is het netto equivalent terugbetaald door de ex-directeur.   Hiermee waren we in de veronderstelling dat we hiermee alles hadden afgerond. Echter doordat de vorderingen verwerkt zijn in de salarisadministratie van respectievelijk 2018 en 2019 en er tegen deze terugvordering geen positieve bezoldiging stond (in verband met uitdiensttreding 2017) werd de bruto terugvordering gelijk aan het netto terug te betalen bedrag. De ex-directeur kan door verstrekking van de negatieve jaaropgave over 2018 en straks over 2019 de Loonheffingen terugvragen bij de belastingdienst middels het indienen van de aangifte Inkomstenbelasting. Er vanuit gaande dat deze terugvordering aan Loonheffingen bij de belastingdienst ook onderdeel uitmaakt van de WNT-beoordeling.   Voorbeeld: Onverschuldigde betaling van € 1.000,- in 2017 uitbetaald. Gecorrigeerd in de salarisadministratie 2018 met een bruto vordering van € 1.000,-. Netto equivalent is bij 51,75% belastingheffing € 482,50. Dit bedrag is terugbetaald door ex-directeur in 2018. Echter is er een negatieve jaaropgave verstrekt over 2018 voor -/- € 1.000,- (zonder verrekening aan Loonheffingen). Hiermee kan er middels de belastingaangifte nog eens 51,75% van € 1.000,- worden teruggevorderd.   Vraag: Hoe kunnen we dit oplossen zodat de binnen de WNT-norm blijven ?

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  De WNT bepaalt, in lijn met het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst, dat onverschuldigde betalingen bruto geretourneerd moeten worden door de topfunctionaris aan de werkgever. De Memorie van Toelichting van de WNT (TK 2010-2011, 32.600, nr. 3, p.53) zegt hierover het volgende:

  “Het op te eisen bedrag is, evenals een door de topfunctionaris aan de werkgever geretourneerde betaling, bruto. Een aan de werkgever geretourneerde onverschuldigde betaling waarover reeds loonbelasting is geheven, wordt op grond van vaste jurisprudentie aangemerkt als negatief inkomen. Dat geldt eveneens voor het door de minister met toepassing van artikel 5.5 van deze wet van de topfunctionaris opgeëiste bedrag. In een dergelijk geval bestaat zodanig causaal verband tussen de opeising en de dienstbetrekking van de topfunctionaris dat een dergelijke opeising, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 27 september 2000, BNB 2001/8, als negatief inkomen moet worden gezien. Dit betekent in beide gevallen, dus zowel in het geval van terugbetaling aan de werkgever als in het geval van terugbetaling doordat de minister het bedrag opeist, dat de werknemer van wie dat bedrag wordt opgeëist, in zijn aangifte inkomstenbelasting dat opgeëiste bedrag als negatief inkomen kan opnemen, met dien verstande dat dit negatieve inkomen reeds in de jaaropgave is begrepen ingeval de werkgever bij de inhouding van de loonbelasting reeds rekening heeft gehouden met de terugbetaling. Om het opgeëiste bedrag als negatief inkomen in de aangifte in aanmerking te nemen, moet de werknemer daartoe de met die terugvordering verband houdende stukken kunnen overleggen aan de inspecteur. De topfunctionaris wordt dan fiscaal per saldo grosso modo in de situatie gebracht alsof hij de te hoge bezoldiging nooit heeft gehad.”

  Van belang is dus dat onverschuldigde betalingen bruto geretourneerd wordt door de topfunctionaris aan uw instelling. Uit uw vraagstelling maken wij op dat dit niet het geval is geweest.

  Over hoe een en ander in uw concrete situatie in lijn te brengen met de WNT en andere (fiscale) regelgeving kunt u het beste contact opnemen met uw accountant en/of de Belastingdienst. De WNT-helpdesk geeft wetsuitleg over de WNT en heeft geen expertise hoe uw probleem, naast de WNT, ook fiscaal en salaris technisch opgelost moet worden.

  Verder willen wij nog meegeven dat indien er sprake is van een onverschuldigde betaling, uw accountant deze dient te melden aan het ministerie van BZK. Dit dient uw accountant te doen via https://www.topinkomens.nl/voor-accountants.
Deze discussie is gesloten.