Vrijwilligersvergoeding

Discussie gestart door DHADHA .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
Wordt de maximale vrijwilligersvergoeding ook tot de bezoldiging gerekend?

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  In de artikelen 2 en 2a van de Uitvoeringsregeling WNT is omschreven wat in ieder geval tot de bezoldiging behoort van een topfunctionaris die zijn of haar functie vervult op grond van, respectievelijk anders dan op grond van een dienstbetrekking. De vrijwilligersvergoeding wordt niet uitdrukkelijk genoemd. De opsomming in deze artikelen is echter niet limitatief. Ook andere dan de daarin genoemde componenten kunnen tot de bezoldiging behoren.

  Het ligt voor de hand om de vrijwilligersvergoeding als behorende tot de bezoldiging in de zin van de WNT te beschouwen voor zover deze kan worden beschouwd als beloning dan wel als vergoeding voor:
  • het verrichten van werkzaamheden als topfunctionaris in dienst van een WNT-instelling,
  • het verrichten van nevenwerkzaamheden als niet-topfunctionaris in dienst van een WNT-instelling, of
  • het verrichten van werkzaamheden in dienst van een gelieerde rechtspersoon.
  Bepalend is derhalve voor welke (soort van) werkzaamheden de vrijwilligersvergoeding wordt gegeven alsook uit hoofde van welke functie dat gebeurt.
 • De reactie van HenkJanvandenBoschHenkJanvandenBosch .
  Reactie geschreven op .

  Bovenstaande reactie op de Forumvraag roept bij mij de nodige vragen op.

  Tot nu toe is altijd het principe gehanteerd dat fiscaal onbelaste vergoedingen NIET tot de bezoldiging worden gerekend. Bijvoorbeeld een aantal kostenvergoedingen met gerichte vrijstellingen, kosten die in de WKR zijn ondergebracht, sommige jubileumuitkeringen etc.

  Bovenstaande uitleg laat dat principe kennelijk los. Er zou bovendien moeten worden gekeken waarvoor de betreffende vergoeding is bedoeld. Dit uitgangspunt (telt soms wel en soms niet mee) lijkt mij in de praktijk onwerkbaar. Een onbelaste vergoeding behoeft bovendien niet in de salarisadministratie te worden opgenomen. Dat maakt ook de controle hierop ingewikkelder. 

  Naar mijn mening zou - in lijn  met de huidige WNT-regelgeving - een fiscaal onbelaste vrijwilligersvergoeding nooit tot de bezoldiging moeten worden gerekend en een belaste vrijwilligersvergoeding altijd.

  Zie voor fiscale regels:

  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/werken-als-vrijwilliger/vrijwilligersvergoedingen/vrijwilligersvergoedingen

  Deze fiscale regels sluiten ook goed aan bij de WNT-vrijstelling  voor het verantwoorden van de bezoldiging tot € 1.700.

  Ik ben benieuwd naar het antwoord...


 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  In de WNT worden onbelaste (on)kostenvergoedingen inderdaad uitgezonderd van het bezoldigingsbegrip, evenals enkele bijzondere componenten voor bijzondere gelegenheden of situaties zoals bijvoorbeeld ambtsjubilea en letselschadevergoedingen. De vrijwilligersvergoeding is geen (on)kostenvergoeding maar een vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden, voor arbeid. Het is anders gezegd: beloning. Het feit dat het daarbij meestal om een beloning gaat die in hoogte niet in verhouding staat (althans niet hoeft te staan) tot de verrichte werkzaamheden, doet daar ten principale niet aan af. Bij beloning gaat de WNT voor wat topfunctionarissen in dienstbetrekking betreft uit van het brutoloon, d.w.z. het loon vóór vermindering van aftrekposten voor de loonheffing zoals pensioen- en andere premies. Als dergelijke belastingvrije componenten van het brutoloon respectievelijk van de vergoeding voor verrichte arbeid worden afgetrokken, resteert het belastbaar loon. In de WNT is echter bewust voor het brutoloon gekozen en niet voor het belastbaar loon als grondslag voor beloning in de zin van de WNT. Het brutoloon moet in de loonadministratie worden opgenomen. Het equivalent van het brutoloon voor topfunctionarissen die anders dan op grond van dienstbetrekking werkzaam zijn, is de vergoeding voor de door de topfunctionaris verrichte arbeid (artikel 2a, eerste lid, onderdeel a, Uitvoeringsregeling WNT). Eventuele doorbelasting van (wel of niet belaste) pensioenpremies of –bijdragen in de vergoeding voor verrichte arbeid telt voor de WNT mee als bezoldiging. De vrijwilliger die werkzaamheden als topfunctionaris verricht én op wie de vrijwilligersregeling van de Wet op de loonbelasting van toepassing is, verricht zijn of haar werkzaamheden niet op grond van een dienst­betrekking maar anders dan op grond van dienstbetrekking, omdat er ingeval van de vrijwilligersregeling geen sprake is van een dienstbetrekking in de zin van de Wet op de loonbelasting; zie par. 1.1.5, blz. 13, van het Handboek loonheffingen (versie 1 juli 2019). Aangezien het bij de vrijwilligersvergoeding om beloning voor arbeid gaat en niet om een vergoeding voor gemaakte (on)kosten, ziet BZK geen reden om voor deze component, in afwijking van de hoofdregel, uit te gaan van het belastbaar loon. In de WNT is wel (als equivalent van de belastingvrijstelling van deze vergoeding) geregeld dat bezoldiging die onder de €1.700 blijft (overeenkomend met het onbelaste deel van de vrijwilligersvergoeding) niet openbaar gemaakt en verantwoord hoeft te worden.

Deze discussie is gesloten.