Afboeking rekening courant BV in eigendom bestuurder

Discussie gestart door Bob_SBob_S .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
Een stichting heeft een bestuurder waarvan de beloning onder de werking van de WNT valt. Deze bestuurder heeft een BV met een schuld in rekening courant aan de stichting. Deze BV heeft echter geen vermogen en ook geen liquide middelen meer. De stichting besluit daarom om deze vordering te voorzien ten laste van het resultaat. Hoe kwalificeert deze afboeking in het kader van de WNT?

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  De WNT normeert de bezoldiging van de topfunctionaris. Dit, zowel bij functievervulling op grond van een dienstbetrekking als bij functievervulling anders dan op grond van een dienstbetrekking. Uit de vraagstelling wordt niet duidelijk op welke titel de topfunctionaris zijn of haar werkzaam­heden verricht. Dat onderscheid kan relevant zijn voor het antwoord op de vraag.

  Bij een functievervulling op grond van een dienstbetrekking staat de afboeking van een schuld van de BV aan de stichting op het resultaat van de stichting los van (ofwel buiten) de arbeids­verhouding tussen de stichting en de topfunctionaris, en valt die buiten de bezoldiging in de zin van de WNT. Er is volgens de vraagstelling immers geen sprake van een persoonlijke schuld van de topfunctionaris jegens de stichting, die met de eventuele beloning (het brutoloon) verrekend zou kunnen worden (als negatief loon). De schuld rust op de BV, die weliswaar in eigendom is van de topfunctionaris, maar het vermogen van de BV is in rechte gescheiden van het persoonlijke vermogen van de topfunctionaris.

  Bij een functievervulling anders dan op grond van een dienstbetrekking kan de afboeking van bedoelde schuld relevant zijn, namelijk voor zover die wordt verrekend met de vergoeding aan de BV voor de door de topfunctionaris verrichte werkzaamheden. Aldus zou de bezoldiging in de zin van de WNT daarmee kunnen worden verlaagd (vergelijkbaar met de verrekening van negatief loon met brutoloon bij een dienstbetrekking). Echter, afgaande op de vraagstelling is de afboeking van bedoelde schuld niet met een eventuele vergoeding voor arbeid verrekend, maar ten laste van het resultaat van de stichting gebracht. Het resultaat van de stichting is in het kader van de WNT niet relevant, want is geen onderdeel van de bezoldiging.

  Wellicht ten overvloede (namelijk voor zover er sprake zou zijn van een onverschuldigde betaling aan de topfunctionaris in de zin van de WNT) merken wij nog op dat op grond van artikel 1.6, vierde lid, WNT ieder beding tussen partijen houdende kwijtschelding van een onverschuldigde betaling of een schenking die met de onverschuldigde betaling wordt verrekend, nietig is. Op basis van de vraagstelling kunnen wij niet beoordelen of dat in dit geval aan de orde is of zou kunnen zijn.

 • De reactie van HenkJanvandenBoschHenkJanvandenBosch . WNTadvies.nl
  Reactie geschreven op .
  Een besluit van de stichting om de vordering te voorzien ten laste van het resultaat heeft als zodanig geen invloed op de schuldverhouding. De schuld blijft immers gewoon bestaan, er wordt alleen een voorziening in verband met mogelijke oninbaarheid getroffen.  Voor de WNT zou het pas relevant kunnen worden als er sprake is van van een kwijtschelden van de schuld. 
 • De reactie van Bob_SBob_S . Externe accountant
  Reactie geschreven op .
  Maar wat als de vordering bij de BV oninbaar blijkt en ondanks invorderingsmaatregelen uiteindelijk toch moet worden afgeboekt omdat er in de BV niks te halen valt?
 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
Deze discussie is gesloten.