Ambtsjubilea

Discussie gestart door LoomanLooman .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.
ik zou graag overleggen over vraag in relatie tot ambtsjubileumgratificaties. Waar ik tegenaanloop is het volgende.
 
In de rechtspositie voor Rijksambtenaren (en ook voor de ambtenaren bij Defensie) worden de 25- en met name de 40-jarige ambtsjubileumgratificaties fiscaal onbelast uitgekeerd. Deze gratificaties worden daarmee –op basis van de belastingwetgeving- niet als inkomensbestanddeel voor de bepaling van de bezoldiging voor de WNT-norm meegenomen. De rechtspositie voor militaire ambtenaren (en dus voor militaire topfunctionarissen) kent dat 40-jarige ambtsjubileum echter niet vanwege de andere loopbaanvorming, maar wel de 35-jarige ambtsjubileumgratificatie. Die is qua hoogte, net als de 40-jarige gratificatie voor de burgerambtenaar, 100% van een maandsalaris maar niet fiscaal onbelast (de uitkering wordt gebruteerd uitgekeerd, waarmee de loonheffing voor rekening van Defensie komt).
 
Mijn afdeling voert onderdelen uit van de controles op het inkomen van de militaire topfunctionarissen in relatie tot de WNT. Voor mijn gevoel geeft dit een situatie waarin er analogie is aan te wijzen in de uitkering van de 40-jarige gratificatie aan burgerambtenaren en de 35-jarige gratificatie aan militairen, maar er voor de toepassing van de WNT een onderscheid moet worden gemaakt omdat de 35-jarige uitkering voor militairen niet fiscaal onbelast is (en deze dus moet worden meegerekend als inkomensbestanddeel). Dat betekent dat voor een (weliswaar relatief kleine) groep topfunctionarissen een ander regime geldt waarvan ik me afvraag of dat te billijken is.
 
Ik zou daarom graag overleggen over de mogelijkheid om de 35-jarige ambtsjubileumgratificatie voor militaire topfunctionarissen ook als uitgezonderd inkomensbestanddeel voor de WNT te kunnen beschouwen, naar analogie van de 40-jarige gratificatie voor burgerambtenaren.

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

    Bij de beantwoording van vragen op het Forum beperkt de Helpdesk zich tot uitvoeringsvragen van de wet- en regelgeving van de WNT. Beleidsvragen worden hier niet in behandeling genomen.

    Ambtsjubileum- of diensttijdgratificaties worden niet tot de bezoldiging gerekend, voor zover ze fiscaal onbelast zijn verstrekt. Dat geldt uitsluitend voor de ambtsjubileum- of diensttijdgratificaties bij ten minste 25 dienstjaren en bij ten minste 40 dienstjaren. Deze uitzonderingen gelden op basis van de WNT en alleen voor zover er daadwerkelijk sprake is van een fiscaal onbelaste verstrekking (zie artikel 2, tweede lid, onderdeel f, Uitvoeringsregeling WNT in combinatie met artikel 11, eerste lid, onderdeel o, Wet op de loonbelasting 1964 en de daarop gebaseerde lagere regelgeving).

    Bij 35 dienstjaren wordt aan deze bepalingen in de WNT noch in de fiscale regelgeving voldaan.

Deze discussie is gesloten.