Anti-cumulatiebeginsel: topfunctionaris niet in loondienst

Discussie gestart door RTurnvRTurnv .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.

Is het anti-cumulatiebeginsel ook van toepassing op een topfunctionaris niet in loondienst bij een WNT-instelling?
In de WNT wordt immers gesproken over een dienstverband en een topfunctionaris niet in loondienst heeft formeel geen dienstverband bij de WNT-instelling.

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

    Wij nemen aan dat u met “anticumulatiebeginsel” de anticumulatie van de bezoldiging op grond van artikel 1.6a WNT bedoelt. In die bepaling is geregeld dat het totaal van de bezoldiging van een topfunctionaris die op basis van dienstbetrekking gelijktijdig werkzaam is als leiding­gevende topfunctionaris bij verschillende WNT-instellingen, niet hoger mag bedragen dan de maximale bezoldiging, bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, WNT dan wel een voor één van de dienstbetrekkingen van toepassing zijnd hoger bezoldigingsmaximum. In artikel 1.6a WNT is dus sprake van functievervulling (als leidinggevende topfunctionaris) op grond van het smallere begrip dienstbetrekking en niet op grond van het bredere begrip dienstverband. Zie artikel 1.1, onder­delen d en g, WNT voor de omschrijvingen van beide begrippen. Artikel 1.6a WNT geldt niet indien de functie als leidinggevende topfunctionaris anders dan op grond van dienst­betrekking wordt vervuld (bijv. als sprake is van inhuur, inlenen, detacheren of een andere wijze van terbeschikkingstelling door een derde), en geldt evenmin t.a.v. toezichthoudende topfunctionarissen. Van een dienstbetrekking in de zin van de WNT is sprake indien de topfunctionaris in loondienst werkzaam is bij een WNT-instelling (officieel spreekt de WNT niet over ‘in loondienst’ maar sluit deze wet aan bij wat de Wet op de loonbelasting formeel onder dienstbetrekking verstaat, namelijk (als hoofdregel) een arbeids­overeenkomst naar burgerlijk recht of een publiekrechtelijke aanstelling als ambtenaar).

    Zie ook voor meer informatie over de anticumulatiebepaling de volgende Q&A: https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/moet-met-ingang-van-1-januari-2018-voor-toetsing-van-de-bezoldiging-van-een-topfunctionaris-aan-het-bezoldigingsmaximum-de-bezoldiging-uit-de-functie-als-topfunctionaris-bij-de-andere-wnt-instellingen-worden-opgeteld
Deze discussie is gesloten.