Rapport van bevindingen of aangepaste controleverklaring?

Discussie gestart door DDavelaarDDavelaar .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

Op basis van tabel G van het controleprotocol wordt bepaald welke handeling de accountant verricht n.a.v. het constateren van een overschrijding. Er is in deze casus sprake van een ongecorrigeerde fout. De tabel G schrijft voor dat een rapport van bevindingen wordt opgesteld indien de fout < de materialiteit uit paragraaf 2.4.

In paragraaf 2.4 staat tabel F opgenomen. Deze tabel stelt voor een topfunctionaris dat de materialiteit het verschil betreft tussen het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum en de werkelijke bezoldiging met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 10.000.

De materialiteit (tabel F) is het verschil tussen het individuele bezoldigingsmaximum en de werkelijke bezoldiging, in dit geval € 4.500. Maar door het minimum van € 5.000 wordt de materialiteit bijgesteld naar € 5.000. De ongecorrigeerde fout blijft onder de materialiteit (tabel G) en dus wordt alleen een rapport van bevindingen opgesteld en is het niet nodig om een controleverklaring met beperking te verstrekken. Is dit standpunt juist?

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Uitgangspunt

  In de vraag wordt gesproken over zowel een overschrijding als over een ongecorrigeerde fout, en over een verschil tussen het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum en de werkelijke bezoldiging van Euro 4.500. Dat laatste betekent dat de werkelijke bezoldiging Euro 4.500 LAGER is dan het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum, maar dan is geen sprake van een overschrijding.

  Wij gaan er in ons antwoord van uit dat de feitelijke situatie als volgt moet worden opgevat: De verantwoorde werkelijke bezoldiging is Euro 4.500 lager dan wat deze bij juiste toepassing van de WNT zou moeten zijn, en bij verantwoording van de juiste bezoldiging is sprake van een overschrijding van Euro 4.500 welke als onverschuldigde betaling moet worden aangemerkt. LET OP: Als de feitelijke situatie anders is, kan ook een ander antwoord van toepassing zijn.

  Materialiteit

  De toepasselijke materialiteit is het (rekenkundig) verschil tussen het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum en de werkelijke bezoldiging (Tabel F Controleprotocol WNT 2019). Bij een overschrijding van het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum is dit verschil negatief en dus altijd kleiner dan Euro 5.000; dit geldt ook indien de overschrijding groter zou zijn dan Euro 5.000.

  Als de aldus berekende materialiteit (rekenkundig) lager is dan Euro 5.000 dan bedraagt de materialiteit inderdaad Euro 5.000.

  Ongecorrigeerde fout in de verantwoorde onverschuldigde betaling

  Als onverschuldigde betalingen niet of niet juist in de WNT-verantwoording zijn opgenomen, dan geldt op grond van tabel G van het protocol de volgende situatie:

  Indien deze fout kleiner is dan de materialiteit (in dit geval Euro 5.000; zie vorig punt), dan heeft dit géén gevolgen voor de controleverklaring maar moet dit wel in een rapport van bevindingen worden opgenomen.

  Indien deze fout groter is dan of gelijk is aan de materialiteit (in dit geval Euro 5.000; zie vorig punt), dan leidt dit tot een oordeel tot beperking in de controleverklaring.

  In beide gevallen dient de accountant hiervan een melding bij BZK te doen.

  NB: Als de onverschuldigde betaling volledig is (of wordt) terugbetaald vóór het vaststellen van de jaarrekening, dan mag deze terugbetaling voor de WNT-verantwoording worden behandeld alsof deze reeds vóór balansdatum heeft plaatsgevonden.

  Ongecorrigeerde fout in de verantwoorde bezoldiging

  Als sprake is van een onjuist verantwoorde bezoldiging zonder dat hierbij sprake is van een fout in onverschuldigde betalingen dan geldt het volgende:

  Indien deze fout kleiner is dan Euro 1.000 dan heeft dit géén gevolgen voor de controleverklaring EN hoeft de accountant géén rapport van bevindingen uit te brengen.

  Indien deze fout groter is dan of gelijk is aan de materialiteit (in dit geval Euro 5.000; zie vorig punt), dan leidt dit tot een oordeel met beperking in de controleverklaring.

  Indien deze fout zich tussen beide grenzen bevindt dan moet dit in een rapport van bevindingen worden opgenomen.

Deze discussie is gesloten.