Valt een directeur die langdurig arbeidsongeschikt is, onder de WNT

Discussie gestart door ElsBlomElsBlom .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.

Directeur is sinds mei 2018 langdurig arbeidsongeschikt, verwachting is dat hij in 2020 vanwege langdurige arbeidsongeschikt uit dienst zal treden.Hij is niet meer als bestuurder vermeld bij de KvK.

In het jaar 2019 is hij niet werkzaam geweest als bestuurder en volledig arbeidsongeschikt geweest, dient zijn bezoldiging aangemerkt te worden als WNT-vergoeding?

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Bij beoordeling van uw vraag zijn drie onder omschreven situaties van belang.

  Ten eerste geldt voor topfunctionarissen in algemene zin dat zij gedurende perioden van officieel gemelde ziekte en arbeidsongeschiktheid topfunctionaris zijn en blijven, voor zover zij hun werkzaamheden (geheel of gedeeltelijk) verrichten en zij hun functie dus niet vrijwillig of gedwongen hebben neergelegd. Of er sprake is van een officieel gemelde ziekte en arbeidsongeschiktheid, dient te worden beoordeeld op basis van de voor de WNT-instelling geldende wettelijke voorschriften (Boek 7 BW, Ziektewet, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en collectieve arbeidsvoorwaarde­lijke afspraken en reglementen. Bij gedwongen neerleggen van de functie kan worden gedacht aan een besluit van de verantwoordelijke van de WNT-instelling waarbij betrokkene van zijn of haar functie is ontheven.

  Aangezien er blijkens de vraagstelling sprake is  van beëindiging van het dienstverband, merken wij ten tweede het volgende op. Voor zover de periode van officieel gemelde ziekte en arbeidsongeschiktheid eindigt door beëindiging van het dienstverband, kan de doorbetaling van de bezoldiging gedurende die periode worden aangemerkt als bezoldiging in plaats van als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband. Er is dan immers geen sprake van vrijwillige non-activiteit als bedoeld in artikel 2.10, derde, lid WNT. Daarvoor moet dus wel sprake zijn van een officieel gemelde ziekte of arbeidsongeschiktheid.

  Ingeval het dienstverband evenwel niet wordt beëindigd, maar betrokkene zijn of haar functie als topfunctionaris niet meer kan of gaat verrichten, is ten derde ook het volgende nog relevant. Topfunctionarissen kunnen ook na het neerleggen van hun functie, gedurende een periode van vier jaar (als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel b, onder 6°, WNT), topfunctionaris in de zin van de WNT blijven, . Dit geldt indien zij na het neerleggen van hun functie als topfunctionaris aansluitend een dienstverband als niet-topfunctionaris gaan vervullen bij dezelfde WNT-instelling. Zie voor de voorwaarden waaronder een topfunctionaris na het neerleggen van zijn of haar functie nog vier jaar lang genormeerd blijft als topfunctionaris deze Q&A op de website: https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/is-de-wnt-nog-van-toepassing-nadat-een-functionaris-zijn-functie-als-topfunctionaris-heeft-neergelegd.
Deze discussie is gesloten.