Scholingskosten - component van bezoldiging niet in dienstbetrekking?

Discussie gestart door AMGAAMGA .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
De leden van Raad van Toezicht wordt een scholingstraject aangeboden en betaald. 
Volgens artikel 2a lid 2b van de uitvoeringsregeling WNT wordt niet tot de bezoldiging gerekend de vergoedingen en verstrekkingen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel e.
Echter artikel 2, lid 2 onderdeel e verwijst naar vergoedingen en verstrekkingen van de werkkostenregeling. De werkkostenregeling is van toepassing voor werknemers in (fictieve) dienstbetrekking. De leden zijn niet in dienst betrekking, zij sturen vanuit haar onderneming/B.V. een btw-factuur voor de beloning en kostenvergoeding. 

Vraag: Worden de scholingskosten tot de bezoldiging gerekend? 

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

    De WNT verstaat onder bezoldiging, indien een functie wordt vervuld anders dan op grond van een dienstbetrekking, de som van de vergoedingen voor het vervullen van de functie, met uitzondering van de vergoedingen die bij een functievervulling op grond van een dienstbetrekking onbelast zouden zijn, en met uitzondering van de omzetbelasting (artikel 1.1, onderdeel e, WNT). In artikel 2a Uitvoeringsregeling WNT is nader bepaald welke componenten in ieder geval tot de bezoldiging moeten worden geregeld (eerste lid) en welke in ieder geval niet (tweede lid). Vergoedingen die bij een functievervulling op grond van een dienstbetrekking onbelast zouden zijn, tellen niet mee als bezoldiging. Of daarvan in uw geval sprake is, kan niet in algemene zin worden beantwoord. Dat hangt af van de feiten en omstandigheden. Fiscaal belaste scholingsuitgaven worden wel tot het loon en dus tot de bezoldiging van functionarissen in dienstbetrekking gerekend. De Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB) kent een ruim loonbegrip. Fiscaal loon is “al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking is genoten, daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking”. Scholingsuitgaven kunnen echter, onder voorwaarden, als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet LB zijn aangewezen. Daaronder vallen onder meer de gerichte vrijstellingen, bedoeld in bedoeld in de artikelen 3.7, 3.9 en 3.10 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (werkkostenregeling), vallen. Op grond van artikel 2a, tweede lid, onderdeel b, Uitvoeringsregeling WNT is dan geen sprake van bezoldiging in de zin van de WNT.

     

    Zie voor meer informatie over de scholingskosten in het kader van de loonheffing de notitie over dat onderwerp van de kennisgroep cao van de Belastingdienst (hier online terug te vinden: https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/cao-alg-scholingkost-lh-on7251z1ed.pdf)Deze discussie is gesloten.