geen vergoeding of detachering? WNT van toepassing?

Discussie gestart door aengelsaengels .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Sectorale onderwerpen.

Vraag over toepassing WNT in het primair onderwijs bij toepassing Uitvoeringsregeling WNT.

 

Casus: er is sprake van 2 schoolbesturen, de stichtingen A en B die samen een derde samenwerkingsschoolbestuur hebben opgericht de stichting S.

 

Volgens de statuten van de stichting S wordt het bestuur van deze stichting gevormd door de bestuurders van de stichtingen A en B.

 

De bestuurder (topfunctionaris) van de stichting A wordt als zodanig verloond in die functie bij de stichting A.

Voor zijn werkzaamheden bij de stichting S ontvangt topfunctionaris A geen vergoeding uit welke hoofde dan ook (dus geen onkosten, geen bezoldiging: € 0,00). De werkzaamheden die topfunctionaris A voor de stichting S doet maken immers deel uit van zijn reguliere werkzaamheden bij A waarvoor hij reeds verloond wordt bij A.

 

De stichting S is volgens de accountant geen gelieerde rechtspersoon nu de topfunctionarissen A en B ieder voor 50% het beheer voeren over de gezamenlijke stichting S.

 

De accountant maakt de aanname c.q. gevolgtrekking dat er sprake is van een detacheringsovereenkomst tussen de topfunctionaris en schoolbestuur A en S. Dit is niet het geval. De topfunctionaris van de stichting A is volledig autonoom bestuurder van stichting S samen met zijn collega van stichting B.

 

Voor de vergaderingen van stichting S worden bureaukosten in rekening gebracht door de stichting A: zoals het verzorgen van notulen en het verzenden van post door de secretaresse van stichting A. De Stichting A heeft deze kosten doorbelast aan de Stichting S.

 

Volgens de controlerend accountant van stichting S dienen deze bureaukosten te worden toegerekend aan de bezoldiging van de topfunctionaris A nu deze niet in een dienstbetrekking staat tot stichting S (artikel 2a, eerste lid onder c Uitvoeringsregeling WNT).

 

Volgens artikel 5 Uitvoeringsregeling WNT moeten gegevens van iedere topfunctionaris wiens bezoldiging meer bedraagt dan € 1.700 (norm vrijwilligersvergoeding) worden vermeld. Op grond van artikel 5 lid 3 van de Uitvoeringsregeling WNT geldt een beperkte meldingsplicht in de daar vermelde situatie (slechts naam en functie).

De topfunctionaris van Stichting A, die niet is gedetacheerd en volstrekt geen vergoeding ontvangt voor zijn activiteiten voor de samenwerkingsstichting S, is van mening dat hij niet vermeld dient te worden als topfunctionaris van de samenwerkingsstichting S omdat hij  geen inkomsten (= € 0,00) geniet van deze stichting S. Dit betekent dat de doorbelaste bureaukosten (waarvan kan worden aangetoond dat deze ook werkelijk zijn gemaakt) kunnen worden vergoed door stichting S aan stichting A zonder dat dit wordt toegerekend aan de topfunctionaris A.

Door de accountant is een ander standpunt ingenomen. Graag vernemen wie er gelijk heeft en ook waarom dat het geval is.

 

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
    De categorie sectorale onderwerpen zoals onderwijs, de woningcorporaties of de zorg worden niet gevolgd door de HelpdeskWNT. Of stel uw vraag via respectievelijk ico@duo.nl, normeringtopinkomens@minvws.nl of https://www.ilent.nl/melden.
Deze discussie is gesloten.