Opzegging met instemming

Discussie gestart door JohannaHJohannaH .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Ontslag.
Kan bij een opzegging met instemming van de topfunctionaris op grond van artikel 7:671 lid 1 BW de wettelijke transitievergoeding worden toegekend, ook als deze hoger is dan € 75.000,-- bruto? Valt deze transitievergoeding dan niet onder de maximale WNT-vergoeding? 

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op . ( april 2020 aangepast . )
    Zie voor beantwoording van uw vraag de Q&A https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/wordt-een-transitievergoeding-als-uitkering-wegens-beeindiging-van-het-dienstverband-ontslagvergoeding-beschouwd. Uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband die voortvloeien uit een algemene bepaling van een collectieve arbeidsovereenkomst of van een van toepassing zijnde collectieve regeling die is overeengekomen met verenigingen van werknemers of ambtenaren die bevoegd zijn afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden, of uit een wettelijk voorschrift worden niet door de WNT genormeerd maar zijn vrijgelaten. Dit echter alleen voor zover die uitkeringen rechtstreeks, dwingend en eenduidig daaruit voortvloeien. De transitievergoeding waarop recht bestaat op grond van artikel 7:673, eerste lid, onderdeel a, BW (dat wil zeggen bij opzegging door de werkgever, met of zonder instemming van de topfunctionaris), is een voorbeeld van een uitkering wegens beëindiging van dienstverband die voortvloeit uit een wettelijk voorschrift. Deze transitievergoeding wordt niet door de WNT genormeerd, voor zover de hoogte van de transitievergoeding met toepassing van artikel 7:673 BW is vastgesteld. Voor zover een hogere transitievergoeding is of wordt betaald dan op grond van die bepaling is verschuldigd, wordt het meerdere wel genormeerd door de WNT als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, WNT.
Deze discussie is gesloten.