Samenloop bestuursfunctie en meewerkend professional in de uitvoering

Discussie gestart door Bob_SBob_S .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.
Een bedrijf valt onder de WNT en kent een uitkeringsverbod van de winst en heeft een RvC met voldoende bevoegdheden. 

De aandelen van deze BV zijn in handen van een holding met een natuurlijk persoon als 100% aandeelhouder.

Deze natuurlijke persoon is aangesteld door de RvC als parttime bestuurder in de BV. De beloning die hij in deze deeltijdaanstelling ontvangt past binnen de sectorale normen die hierop van toepassing zijn. De verplichte WNT-verantwoording wordt gemaakt, gecontroleerd en gepubliceerd.

Daarnaast heeft hij een aparte parttime aanstelling als inhoudelijk professional bij deze zelfde BV (hierna aanstelling II). De beide parttime aanstellingen tellen op tot 1 fulltime aanstelling.

In aanstelling II wordt een beloning toegekend die veel hoger ligt dan het sectorale maximum voor een bestuurder. Deze beloning is wel in lijn met de beloning voor dit soort professionals in de markt en daarmee in het geheel niet buitensporig.
Omdat deze beloning hoger uitkomt dan het geldende maximum voor een bestuurder wordt deze ook netjes toegelicht en openbaar gemaakt conform de WNT vereisten.

Mag dit op deze wijze?

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Om deze vraag volledig te kunnen beantwoorden dient een aantal details van de vraagstelling te worden verduidelijkt.

  • Allereerst wordt er gesproken van een BV. Vastgesteld moet worden of deze BV onder de reikwijdte van de WNT valt. Dit is het geval als het om bijvoorbeeld een WTZi-instelling gaat of, buiten de zorgsector, bijvoorbeeld om een BV zonder winstoogmerk. Hiervoor kan het stappenschema op de website topinkomens.nl worden gebruikt.
  • Ook is onduidelijk verder hoe de parttime aanstelling als inhoudelijk professional bij de BV (aanstelling II) wordt gekwalificeerd. Moet dit worden gekwalificeerd als een nevenwerkzaamheid als bedoeld in artikel 2.1, vijfde lid, tweede volzin, WNT?
  • Zo ja, dan mag de som van de bezoldigingen in beide parttime aanstellingen tezamen op grond van artikel 2.1, vijfde lid, tweede volzin, WNT niet hoger zijn dan het voor de WNT-instelling geldende bezoldigingsmaximum (art. 2.3 WNT of een lager maximum op grond van de sectorale klasse-indeling dan wel een ander afwijkend bedrag). Wordt er voldaan aan het voor de instelling geldende bezoldigingsmaximum?
  • Ook wordt er aangegeven dat beide parttime aanstellingen optellen tot 1 fulltime aanstelling. Onduidelijk is wat de verdeling is over beide aanstellingen. Dit is relevant, omdat de bezoldiging in de functie als topfunctionaris niet hoger mag zijn dan het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum (met inachtneming van artikel 2.1, tweede en derde lid, WNT).
  • Vervolgens wordt in uw vraag aangegeven dat, omdat de beloning voor aanstelling II hoger uitkomt dan het geldende maximum voor een bestuurder, deze ook wordt toegelicht en openbaar gemaakt in de WNT-verantwoording. Hierbij merken wij op dat indien sprake is van een onverschuldigde betaling, toelichten en openbaar maken onvoldoende is. Onverschuldigde betalingen dienen z.s.m. ongedaan te worden gemaakt.
  Om te toetsen hoe om te gaan met de situatie zoals door u wordt geschetst, verwijzen wij u naar het Verantwoordingsmodel 2019/2020 voor de wijze van verantwoording van de bezoldiging met inbegrip van de nevenwerkzaamheden.
Deze discussie is gesloten.