Uitkeringen wegens beëindigd dienstverband

Discussie gestart door KS_WNTKS_WNT .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

Er is een vaststellingsovereenkomst overeengekomen met de directeur (topfunctionaris WNT). Belangrijkste wat hierbij overeengekomen is:


 • Vanaf xxxxxx, met behoud van al zijn rechten, op basis van de voor hem geldende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en alle (specifiek) voor hem geldende regelingen en getroffen voorzieningen, xxxxxx (totale periode van 1 jaar vrijgesteld van werk) zal worden vrijgesteld van zijn werkzaamheden als Directeur;
 • Dat deze periode van vrijstelling zal gelden als een opzegtermijnen voor beëindiging van zijn dienstverband per xxxxxx;
 • Dat door het Algemeen Bestuur, in onderlinge overeenstemming, met ingang van xxxxxxx, eervol ontslag zal worden verleend, onder verrekening van al zijn dan nog openstaande rechten en vergoedingen;
 • Dat, gedurende de periode, vanaf de aanstelling van zijn opvolger tot xxxxxxx, zijn opvolger, voor zover dat nodig en wenselijk is, zal inwerken;
 • Dat, zich gedurende deze periode, in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur, in goed overleg, de uitvoering van bijzondere, met het Algemeen bestuur nader overeen te komen, klussen of projecten op zich zal nemen; het afronden van het proces om een deelneming te verkopen/af te wikkelen naar een stabiele toekomstsituatie maakt hier in ieder geval deel uit;
 • Dat dit klussen of projecten zullen zijn, in de omgeving binnen een straal van 70 km en aansluiten op zijn kennis, zijn kunde, zijn ervaringen en fysieke mogelijkheden.
 • De overeenkomst is getekend door de voorzitter van het Algemeen Bestuur van de WNT-instelling.  De voorzitter van het Algemeen Bestuur betreft een ambtenaar van een van de deelnemende gemeentes. Overigens betreffen alle leden van het Algemeen Bestuur ambtenaren van de deelnemende gemeenten en is in de overeenkomst opgenomen dat de overeenkomst is goedgekeurd door de college's van de deelnemende gemeentes. 

Vraag 1: Valt bovenstaande doorbetaling van het salaris onder artikel 4 (uitkeringen wegens beëindigd dienstverband)?

Vraag 2: Zo ja, artikel 4.2 stelt uitzonderingen aan uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverbanden. Hieronder wordt niet gerekend …… ambtenaren die bevoegd zijn afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden.

Alvast bedankt voor jullie input. 

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  De HelpdeskWNT voert helaas geen casusbeoordelingen uit. Op het Forum uitvoering WNT, maar ook buiten dit gremium, bijvoorbeeld in antwoord op rechtstreekse vragen aan het ministerie van BZK, geven wij alleen algemene wetsuitleg.

  In artikel 2.10, eerste lid, WNT is vastgelegd wat het maximum is ten aanzien van uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband voor topfunctionarissen in de zin van de WNT.

  Op grond van artikel 1.1, onderdeel i, WNT wordt onder uitkering wegens beëindiging van het dienstverband in algemene zin het volgende verstaan: de som van uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband en beloningen betaalbaar op termijn die betrekking hebben op de beëindiging van het dienstverband, met uitzondering van uitkeringen die voortvloeien uit een algemene bepaling van een collectieve arbeidsovereenkomst of van een van toepassing zijnde collectieve regeling die is overeengekomen met verenigingen van werknemers of verenigingen van ambtenaren (N.B. toevoeging HelpdeskWNT) die bevoegd zijn afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden, of uit een wettelijk voorschrift. Onder wettelijke voorschrift worden onder meer de publiekrechtelijke rechtspositieregelingen voor ambtenaren begrepen.

  In artikel 4, tweede lid, Uitvoeringsregeling WNT is dit verder verduidelijkt door in algemene zin te bepalen dat tot de uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband (waaronder mede dient te worden verstaan de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband, bedoeld in het hierna genoemde artikel 2.10, derde lid, WNT) niet wordt gerekend de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband die voortvloeit uit een algemene bepaling van een collectieve arbeidsovereenkomst of van een van toepassing zijnde collectieve regeling die is overeengekomen met verenigingen van werknemers of verenigingen van ambtenaren die bevoegd zijn afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden, of uit een wettelijk voorschrift, doch slechts voor zover de uitkering rechtstreeks, dwingend en eenduidig daaruit voortvloeit.

  Op grond van artikel 2.10, derde lid, WNT wordt bezoldiging over een periode waarin de topfunctionaris vooruitlopend op de beëindiging van het dienstverband geen taken meer vervult, aangemerkt als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband en wordt de datum waarop de topfunctionaris de uitoefening van zijn taken beëindigt aangemerkt als datum waarop het dienstverband is geëindigd.

  In artikel 2.10, vierde lid, WNT is vastgelegd dat het derde lid niet van toepassing is indien de topfunctionaris, in de periode vooruitlopend op de beëindiging van het dienstverband, geen taken meer vervult op grond van een algemene bepaling van een collectieve arbeidsovereenkomst, een van toepassing zijnde collectieve regeling die is overeengekomen met verenigingen van werknemers of verenigingen van ambtenaren die bevoegd zijn afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden, of een wettelijk voorschrift. Indien het vierde lid van deze wetsbepaling van toepassing is, wordt de bedoelde bezoldiging voor de toepassing van deze wetsbepaling aangemerkt als bezoldiging en niet als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband.

  In artikel 10 Beleidsregels WNT 2020 is daarnaast bepaald dat bezoldiging tijdens non-activiteit voorafgaand aan einde dienstverband in afwijking van het bepaalde in artikel 2.10, derde lid, WNT niet mee telt als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband maar als bezoldiging indien:

  a. de werkgever de non-activiteit eenzijdig heeft opgelegd;

  b. de topfunctionaris uitdrukkelijk en aantoonbaar niet met de non-activiteit heeft ingestemd. Enerzijds doordat de topfunctionaris daartegen heeft geprotesteerd en anderzijds doordat de topfunctionaris zich bereid heeft verklaard tot en beschikbaar heeft gesteld voor het verrichten van zijn of haar arbeid, en

  c. de periode van non-activiteit niet langer duurt dan noodzakelijk voor partijen om afspraken te maken en besluiten te nemen over de beëindiging, dan wel voortzetting van het dienstverband. Hierbij wordt een periode van drie maanden (die eenmaal, gemotiveerd, met drie maanden kan worden verlengd) in het algemeen als voldoende beschouwd voor partijen om uit een impasse te komen.

  Zie ook deze Q&A’s op de website: https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/valt-een-van-werk-naar-werk-traject-onder-de-normering-van-de-uitkering-wegens-beeindiging-van-het-dienstverband-ontslagvergoeding, https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/telt-een-uitkering-wegens-beeindiging-van-het-dienstverband-ontslagvergoeding-die-is-opgenomen-in-een-sociaal-statuut-mee-voor-de-bepaling-van-de-maximaal-toegestane-uitkering-wegens-beeindiging-van-het-dienstverband en https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/valt-non-activiteit-gedurende-een-bemiddelingsfase-onder-de-normering-van-de-uitkering-wegens-beeindiging-van-het-dienstverband.

  Samenvattend kan derhalve worden gesteld dat doorbetaling van bezoldiging over een periode waarin de topfunctionaris vooruitlopend op de beëindiging van het dienstverband geen taken meer vervult, door de WNT wordt aangemerkt als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband, tenzij de in artikel 2.10, vierde lid, WNT en/of artikel 10 Beleidsregels WNT 2020 vastgelegde uitzonderingen van toepassing zijn. Alsdan geldt de bezoldiging als bezoldiging en niet als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband.

  Bepalend voor het antwoord op uw vragen is derhalve of de in uw vraag omschreven afspraken rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeien uit een algemene bepaling van een collectieve arbeidsovereenkomst, een van toepassing zijnde collectieve regeling die is overeengekomen met verenigingen van werknemers of verenigingen van ambtenaren die bevoegd zijn afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden, of een wettelijk voorschrift. Zoals gezegd, kunnen en zullen wij daarover geen oordeel geven.
Deze discussie is gesloten.