Definitie gelieerd rechtspersoon 2019

Discussie gestart door MariaMaria .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

In de definitie van gelieerd rechtspersoon in de WNT onder artikel 1.1. sub m staat wat onder een gelieerde rechtspersoon wordt verstaan. Dit betreft alleen ándere dan krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersonen waarop niet al de WNT van toepassing is.

In de memorie van toelichting van de Evaluatiewet WNT wordt op pagina 18 voorgesteld dat de definitie van rechtspersoon verruimd wordt zodat deze ook geldt voor moedermaatschappijen die de WNT-instelling hebben opgericht. 

De casus is dat een fonds (a) opgericht is bij besluit van een publiekrechtelijke rechtspersoon (b) (beide WNT-instellingen). Het fonds (a) wordt bestuurd door leden/werknemers van de overheidsinstelling (b). Deze leden zijn alleen topfunctionaris bij het fonds (a) en niet bij de andere instelling (b). De vraag is of (in 2019) de bezoldiging van de leden die zij ontvangen van deze overheidsinstelling (b), opgenomen moeten worden in tabel 1e in de jaarrekening bij het fonds (a). De bezoldiging bij het fonds is nihil.

Klopt het dat volgens de definitie gelieerd rechtspersoon uit de WNT, de publiekrechtelijk rechtspersoon (b) géén gelieerde rechtspersoon is, en dus in 2019 de bezoldiging die de leden dáárvan hebben ontvangen, niet in tabel 1e in de jaarrekening van het fonds (a) ingevuld hoeft te worden? Dat alleen tabel 1d ingevuld dient te worden in 2019?

En klopt het dat in 2020 tabel 1e wel van toepassing is in bovenstaande situatie?

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Allereerst merken wij op dat wij op het Forum geen beoordeling geven van casus. Op het Forum geven wij alleen (algemene) wetsuitleg. Met behulp daarvan zou het voor u mogelijk moeten zijn om uw concrete situatie zelf adequaat te kunnen inschatten.

  Hierbij geven wij eerst uitleg over de begrippen WNT-instelling en gelieerde rechtspersoon in de zin van de WNT. Daarna gaan wij in op de reikwijdte van de WNT-normering en de WNT-verantwoording als sprake is van functievervulling bij twee of meer WNT-instellingen.

  In de artikelen 1.2 tot en met 1.5 WNT (in combinatie met de bijlagen 1 tot en met 4 bij de wet) is omschreven welke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen of instellingen aangemerkt worden als WNT-instellingen. Van een gelieerde rechtspersoon in de zin van de WNT is op grond van artikel 1.1, onderdeel m, WNT sprake als:
  1°. de betreffende rechtspersoon (mede) door een WNT-instelling is opgericht, of
  2°. een orgaan of functionaris van een WNT-instelling een of meer leden in het bestuur van de betreffende rechtspersoon benoemt of op andere wijze invloed van betekenis heeft op het beheer of beleid van de betreffende rechtspersoon.
  Als aan een van de beide genoemde voorwaarden wordt voldaan, maakt het voor de WNT niet uit of de gelieerde rechtspersoon een moeder dan wel een dochter van de WNT-instelling is. Zie ook deze Q&A op de website: https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/moet-voor-de-toetsing-aan-het-bezoldigingsmaximum-de-bezoldiging-worden-meegeteld-uit-functies-van-de-topfunctionaris-bij-andere-organisaties-die-niet-onder-de-wnt-vallen. Bij gelieerde rechtspersoon gaat het overigens uitsluitend om privaatrechtelijke rechtspersonen (formeel: “andere dan krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersoon”). Publiekrechtelijke rechtspersonen kwalificeren nooit als gelieerde rechtspersoon in de zin van de WNT.

  De openbaarmakingsplicht geldt op grond van artikel 2.1, vijfde lid, eerste volzin van de WNT uitsluitend voor WNT-instellingen, niet voor gelieerde rechtspersonen in de zin van de WNT. Overschrijdingen van het bezoldigingsmaximum van de WNT behoren tot de gegevens die door de WNT-instelling openbaar moeten worden gemaakt (indien gebruik wordt gemaakt van het WNT Verantwoordingsmodel 2019 dienen de gegevens in tabel 1.e. van dat model te worden opgenomen). Tabel 1.e. is alleen bedoeld voor topfunctionarissen van WNT-instellingen (voor niet-topfunctionarissen is tabel 3 van dat model bedoeld).

  Indien dezelfde (top)functionaris werkzaam is bij twee of meer WNT-instellingen, dient elke WNT-instelling zijn eigen WNT-verantwoording te publiceren. Daarbij moet elke WNT-instelling de bezoldiging van hun topfunctionarissen die krachtens een dienstverband (al dan niet op grond van een dienstbetrekking) hun functie vervullen verantwoorden (zie artikel 5 Uitvoeringsregeling WNT voor de gegevens die over topfunctionarissen moeten worden verantwoord). Indien gebruik wordt gemaakt van het Verantwoordingsmodel WNT, dient tabel 1.a. te worden gebruikt voor topfunctionarissen in dienstbetrekking en topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de dertiende kalendermaand van hun dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking dient tabel 1.b. te worden gebruikt voor de periode van de eerste twaalf kalendermaanden van hun dienstverband. Voor niet-topfunctionarissen geldt een beperktere verantwoordingsverplichting (zie artikel 5a Uitvoeringsregeling WNT voor de gegevens die over niet-topfunctionarissen moeten worden verantwoord). Voor niet-topfunctionarissen dient, bij gebruik van het Verantwoordings-model WNT, tabel 3 te worden gebruikt.
  Onder bezoldiging wordt op grond van artikel 1.1, onderdeel e, WNT verstaan: de som van de beloning, de belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen en de beloningen betaalbaar op termijn, met uitzondering van de omzetbelasting, dan wel, indien een functie wordt vervuld anders dan op grond van een dienstbetrekking, de som van de vergoedingen voor het vervullen van de functie, met uitzondering van de vergoedingen die bij een functievervulling op grond van een dienstbetrekking onbelast zouden zijn, en met uitzondering van de omzetbelasting.

  Als sprake is van een situatie waarin de bij WNT-instelling (1) werkzame topfunctionarissen daar werkzaam zijn anders dan op grond van dienstbetrekking met (1), terwijl de betrokken functionarissen in dienstbetrekking werkzaam zijn bij WNT-instelling (2), dient de vergoeding die (1) aan (2) betaalt voor de functievervulling bij (1), als bezoldiging voor de WNT te worden verantwoord door (1). De in artikel 5 Uitvoeringsregeling WNT vermelde gegevens dienen door (1) te worden verantwoord(met gebruik van tabel 1.a. of 1.b.). Voor zover de bedoelde functionarissen bij (2) kwalificeren als topfunctionarissen, dient (2) de in artikel 5 Uitvoeringsregeling WNT opgesomde gegevens te verantwoorden (met gebruik van tabel 1.a.), maar als zij kwalificeren als niet-topfunctionaris, dan moet (1) de in artikel 5a Uitvoeringsregeling WNT opgesomde gegevens verantwoorden (met gebruik van tabel 3).

  Tabel 1.e. van het Verantwoordingsmodel is niet van toepassing indien sprake is van twee of meer WNT-instellingen. Deze tabel is alleen aan de orde indien een van de rechtspersonen als gelieerde rechtspersoon in plaats van WNT-instelling kwalificeert. Zoals vermeld, rust de openbaarmakings-plicht uitsluitend op de WNT-instelling en niet op de gelieerde rechtspersoon.

  Tabel 1.d. van het Verantwoordingsmodel is bedoeld voor topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog vier jaar als topfunctionaris worden aangemerkt (als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel b, sub 6°, WNT) met een bezoldiging in de zin van de WNT van € 1.700 of minder (op jaarbasis).
Deze discussie is gesloten.