Samenloop bezoldiging- Publicatieplicht IVA-uitkering (aangevraagd door de WNT-instelling)

Discussie gestart door BenjaminBenjamin .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

Situatie
Een topfunctionaris, ontvangt in 2020 naast de bezoldiging, tevens een vervroegde IVA-uitkering. Deze uitkering, aangevraagd door de WNT-instelling, ontvangt de topfunctionaris direct van het UWV.
Indien de WNT-instelling het contractuele loon volledig uitkeert in 2020, zou de topfunctionaris in totaal (i.c.m. de uitkering ontvangen via het UWV) een hogere bezoldiging dan volgens de WNT is toegestaan, ontvangen. De WNT-instelling is voornemens de IVA-uitkering in mindering te brengen op zijn bezoldiging hoewel de IVA-uitkering niet ten laste van de rechtspersoon komt (WNT, artikel 1.1. onder k.) waardoor de instelling zich conformeert aan de maximale bezoldiging. De WNT-instelling is voornemens de totale bezoldiging (inclusief de IVA-uitkering) in haar verantwoordingsdocument tonen op grond van de uitvoeringsregeling WNT art. 2.1.y die in basis geen onderscheid maakt of het doorbetaling door de WNT-instelling gebeurt of een andere instelling. De WNT-instelling is voornemens om in haar verantwoordingsdocument toe te lichten dat een deel van de totale bezoldiging uitgekeerd is door een andere instantie.

 N.B.: op basis van de overwegingen van de WNT-instelling in deze casus is de uitvoerregeling WNT art. 2.2.h. niet van toepassing, aangezien er geen sprake is van materiële of immateriële schade of blijvend verlies van arbeids- of verdienvermogen ten gevolge van een dienstongeval of een beroepsziekte.

Vraag

Is de door de WNT-instelling voorgenomen handelingswijze in overeenstemming met de (publicatieplicht van de) WNT? Indien deze handelswijze niet in overeenstemming is met de publicatieplicht van de WNT zou ik graag (mede namens de WNT-instelling) vernemen hoe een de IVA-uitkering door de instelling moet worden meegenomen in de juiste toepassing van de WNT over 2020.

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
    De arbeidsongeschiktheidsuitkering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (afgekort: IVA-uitkering) wordt door UWV toegekend op grond van de bepalingen van Hoofdstuk 6 (artikel 47 en volgende) van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA). Dit, voor zover er op grond van de in die wet vastgelegde voorwaarden en criteria recht op de IVA-uitkering bestaat. Uitkeringen op grond van een wettelijke werknemersverzekering, zoals de Wet WIA en bijvoorbeeld ook de Werkloosheidswet (WW), vormen geen bezoldiging voor de WNT. Het gaat niet om beloningen of vergoedingen die uit hoofde van of op grond van het dienstverband worden toegekend en betaald voor het verrichten van werkzaamheden of het vergoeden van onkosten. Het gaat daarentegen om wettelijke sociale verzekeringsuitkeringen die voortvloeien uit het intreden van een door de betreffende wettelijke regeling verzekerd sociaal zekerheidsrisico, zoals arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Omdat deze uitkeringen geen bezoldiging in de zin van de WNT vormen, worden deze ook niet in het kader van de WNT verantwoord.
Deze discussie is gesloten.