Meerdere WNT-instellingen binnen een (publiekrechtelijke) rechtspersoon - aanvullende vraag

Discussie gestart door IvBIvB .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.
In een andere discussie op het forum heb ik een vraag gesteld over meerdere WNT-instellingen binnen een (publiekrechtelijke) rechtspersoon. Ik heb hierover nog een aanvullende vraag. Nu de discussie gesloten is, zal ik deze hieronder stellen.

De link naar de betreffende discussie:
Meerdere WNT-instellingen binnen een (publiekrechtelijke) rechtspersoon — Forum uitvoering Wet normering topinkomens

Dank voor uw antwoord. Naar ik begrijp zou een gemeenschappelijke regeling (bijvoorbeeld een GGD) waarop het algemeen bezoldigingsmaximum van toepassing is, geconfronteerd worden met een verlaagd sectoraal maximum als zij vanuit de deelnemende gemeenten een extra taak krijgt opgelegd. Waar de omvang en de complexiteit van de werkzaamheden juist toeneemt, neemt de hoogte het bezoldigingsmaximum af. Is dat een juiste constatering?

Daarnaast is het onduidelijk hoe bovenstaande uitleg van de wet in de praktijk moet worden toegepast. Een topfunctionaris van een gemeenschappelijke regeling heeft meerdere taken die zich uitstrekken over de verschillende WNT-instellingen binnen de publiekrechtelijke rechtspersoon en die dusdanig met elkaar verweven zijn, dat daarvan de tijdsbesteding op instellingsniveau niet of met onvoldoende mate van zekerheid kan worden vastgesteld.

Nu een WNT-instelling binnen een publiekrechtelijke rechtspersoon geen afzonderlijke administratie voert, is er ook geen sprake van doorbelastingen. Hierdoor kan de WNT-bezoldiging bij de tweede WNT-instelling niet geïdentificeerd worden.

Kortom, het is praktisch onmogelijk om de WNT-gegevens van verschillende WNT-instellingen binnen één publiekrechtelijke rechtspersoon in kaart te brengen en op een transparante wijze openbaar te maken. Hoe dienen de WNT-gegevens te worden opgenomen:

 1. één WNT-verantwoording met daarin tabel 1a waarin de topfunctionarissen worden verantwoord en de bezoldiging wordt getoetst aan het algemeen bezoldigingsmaximum. Tekstueel wordt toegelicht dat de WNT van toepassing is op twee WNT-instellingen maar dat de topfunctionarissen uitsluitend bezoldiging ontvangen vanuit de functie bij de gemeenschappelijke regeling;
 2. één WNT-verantwoording met daarin tabel 1a waarin de bezoldiging bij de gemeenschappelijke regeling wordt getoetst aan het algemeen bezoldigingsmaximum en een tweede WNT-verantwoording met daarin tabel 1d waarin de topfunctionarissen van de tweede WNT-instelling worden opgenomen.

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Uw aanvullende vragen zijn voor ons aanleiding om aanvullende wetsuitleg te geven, zonder nader in te gaan op de specifieke aspecten van uw casus.

  Voor zover er sprake is van meerdere WNT-instellingen binnen één rechtspersoon, dient de WNT-verantwoording per afzonderlijke WNT-instelling te worden opgesteld. Zo is dat nu eenmaal in de WNT geregeld. De voor groepen of concerns van rechtspersonen bestaande mogelijkheid om de WNT-gegevens op groeps- of concernniveau te verantwoorden (zie artikel 5c, derde lid, Uitvoeringsregeling WNT) is hier niet voor bedoeld en ook niet op van toepassing.

  In de WNT-verantwoording van iedere WNT-instelling dient de topfunctionaris te worden verantwoord voor wat de werkzaamheden bij of voor de betreffende WNT-instelling betreft. Indien sprake is van werkzaamheden voor meerdere WNT-instellingen en/of gelieerde rechtspersonen, of van nevenwerkzaamheden als niet-topfunctionaris bij de WNT-instelling, dienen deze werkzaamheden derhalve uitgesplitst te worden naar de betreffende instelling of rechtspersoon, én door elke afzonderlijke WNT-instelling te worden verantwoord. Daarnaast dient de WNT-instelling het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum voor de topfunctionaris vast te stellen (met toepassing van artikel 2.1, tweede en derde lid, WNT), alsook in voorkomend geval het bezoldigingsmaximum op grond van de toepassing van artikel 1.6a WNT (de anticumulatiebepaling). Tevens dient te worden onderscheiden naar functievervulling op grond van dienstbetrekking en functievervulling anders dan op grond van dienstbetrekking, en bij de laatste categorie naar functievervulling gedurende de eerste twaalf kalendermaanden en functievervulling vanaf de dertiende kalendermaand van de functievervulling anders dan op grond van dienstbetrekking.

  Overigens merken wij op dat ook bij een WNT-verantwoording op groeps- of concernniveau de verplichting geldt om de WNT-gegevens van de topfunctionaris herleidbaar naar de individuele WNT-instellingen te verantwoorden.

  Zie ook het antwoord op deze Forumvraag: https://forum.topinkomens.nl/discussion/298/niet-gespecificeerde-doorbelasting-topfunctionaris-niet-in-dienstbetrekking-in-groepsmaatschappij, in het bijzonder deze passage uit dat antwoord: “Openbaarmaking dient plaats te vinden per WNT-instelling. De WNT-gegevens moeten per WNT-instelling uitgesplitst en gespecificeerd zijn. Als er een geconsolideerde jaar­rekening van de groep is, dan mag de openbaarmaking ook in die geconsolideerde jaarrekening plaatsvinden, op voorwaarde dat:

  - wordt aangegeven op welke rechtspersoon of rechtspersonen de verantwoorde WNT-gegevens betrekking hebben, en

  - in de jaarrekening van de betreffende rechtspersoon wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening of de enkelvoudige jaarrekening van een van de andere rechtspersonen binnen de groep waarin de WNT-verantwoording is opgenomen.

  Daarnaast moet via internet minstens zeven jaar lang de WNT-verantwoording uitgesplitst per WNT-instelling gepubliceerd worden op een algemeen toegankelijke wijze.”

  Met andere woorden, ook al zou openbaarmaking in een geconsolideerde jaarrekening kunnen plaatsvinden (wat dus niet het geval is in uw casus), dan nog zou een uitsplitsing per WNT-instelling noodzakelijk zijn.
Deze discussie is gesloten.