IKB opbouw over overuren en toerekening eerder kalenderjaar

Discussie gestart door D_WNTD_WNT .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

Bij een gemeente is de griffier op 2 januari uitdienst getreden. Met de salarisuitbetaling van de maand januari zijn naast het reguliere salaris voor die ene dag ook de resterende verlofuren (tijd-voor-tijd/overuren) uitbetaald, inclusief 8% vakantietoeslag over deze overuren als onderdeel van het individuele keuzebudget (IKB). Door deze uitbetaling van overuren inclusief het in januari opgebouwde IKB over deze overuren wordt het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum over januari overschreden. De overuren kunnen voor de toetsing aan het bezoldigingsmaximum worden toegerekend aan de bezoldiging van eerdere kalenderjaren (conform artikel 3, tweede lid, Uitvoeringsregeling WNT). Binnen die betreffende jaren resteert nog voldoende ruimte tot aan het voor dat jaar geldende bezoldigingsmaximum. NB. naar onze mening kan de uitzondering voor afkoop van vakantiedagen bij einde dienstverband in deze situatie niet worden toegepast, omdat het overwerk betreft. Dit gelet op het stappenplan: https://www.topinkomens.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/stappenplan-toepassing-vakantiedagenregeling-wnt-bij-beeindiging-dienstverband

 

De uitbetaalde 8% vakantietoeslag als onderdeel van het IKB over deze overuren zijn samen met de uitbetaling van de resterende overuren verwerkt in de salarisadministratie in januari (zowel de opbouw van het IKB als de uitbetaling ervan). Moet deze 8% vakantietoeslag als onderdeel van het IKB worden toegerekend aan het kalenderjaar waarin deze component in de salarisadministratie is opgebouwd/verwerkt en is uitbetaald of is het binnen de WNT toegestaan om ook de uitbetaalde 8% vakantietoeslag als onderdeel van het IKB over deze overuren toe te rekenen aan eerdere jaren? Dit laatste gezien de directe relatie met de uitbetaalde overuren. Immers, de waarde van de overuren wordt bepaald aan de hand van het salaris en de component vakantiebijslag als onderdeel van het IKB. 

Naar onze mening kan in deze situatie artikel 3, tweede lid Uitvoeringsregeling WNT worden toegepast op de uitbetaalde component vakantiebijslag als onderdeel van het IKB, waardoor er geen sprake zal zijn van een onverschuldigde betaling. Graag vernemen wij van u of u zich kunt vinden in deze conclusie.


Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

    De 8% vakantietoeslag die over de overuren is opgebouwd als onderdeel van het IKB mag inderdaad met toepassing van artikel 3, tweede lid, Uitvoeringsregeling WNT worden toegerekend aan eerdere jaren, maar alleen voor zover de betreffende overuren aan eerdere jaren mogen worden toegerekend (de overuren moeten daadwerkelijk in die eerdere jaren zijn opgebouwd) en voor zover er in eerdere jaren nog voldoende ruimte resteert binnen het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum voor die jaren.

    Bij de toerekening van overuren aan eerdere jaren moet overigens rekening worden gehouden met artikel 2.1, tweede lid, WNT in combinatie met artikel 5, eerste lid, onderdeel d, Uitvoeringsregeling WNT en artikel 7, tweede lid, Beleidsregels WNT 2021. Het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum dient te worden berekend op basis van een omvang van het dienstverband van maximaal 1,0 fte, ook indien feitelijk meer dan 1,0 fte is gewerkt vanwege bijvoorbeeld overuren.
Deze discussie is gesloten.