collectieve beschikbare premieregeling en individueel actuarieel juiste premie

Discussie gestart door ReneeRenee .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
Kan de collectieve beschikbare premieregeling aangemerkt worden als een collectieve pensioenregeling die uitgaat van een individueel actuarieel juiste premie?

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op . ( december 2021 aangepast . )

    Het antwoord op uw vraag luidt: ja, tenzij er sprake is van een collectieve beschikbare premieregeling waarbij de premie niet per werknemer en ook niet leeftijdsafhankelijk wordt vastgesteld, maar uitsluitend collectief. Deze uitzondering betreft echter slechts enkele voorkomende collectieve beschikbare premieregelingen (bijv. die van pensioenfonds STIPP en van Pensioenfonds Rail & OV – voorheen Spoorwegpensioenfonds, die een doorsneepremie hanteren).

    Bij de meeste voorkomende collectieve beschikbare premieregelingen wordt de premie enerzijds volgens een progressieve staffel per individu vastgesteld en is de premie anderzijds leeftijdsafhankelijk. Blijkens de toelichting op artikel 2, derde lid, Uitvoeringsregeling WNT moet aan die twee voorwaarden worden voldaan om sprake te zijn van een individueel actuarieel juiste premie als bedoeld in die bepaling (zie de toelichting bij Stcrt. 2014, 36379, blz. 8, paragraaf 2.2.2). Bij dergelijke regelingen is de premie voor oudere werknemers hoger dan voor jongere werknemers, bij eenzelfde pensioenopbouw. Voor oudere topfunctionarissen met zo’n regeling wordt doorgaans een hogere premie betaald dan bij een doorsneepremie of een collectieve premie, waardoor zij, zonder nadere voorziening, een lagere maximale beloning met hun werkgever zouden moeten afspreken. Artikel 2, derde lid, Uitvoeringsregeling WNT is in 2015 ingevoerd om deze als onrechtvaardig te beschouwen uitkomst te voorkomen.

    (Toelichting: het oorspronkelijke antwoord kan niet worden gehandhaafd omdat wij er op zijn gewezen dat de pensioenpremie bij de meeste voorkomende collectieve beschikbare premieregelingen niet collectief wordt vastgesteld, zoals verondersteld in dat oorspronkelijke antwoord, maar per werknemer én leeftijdsafhankelijk, zodat bij de meeste van deze regelingen wel degelijk sprake is van individueel actuarieel juiste premies als bedoeld in artikel 2, derde lid, Uitvoeringsregeling WNT.)

Deze discussie is gesloten.