PLB-uren

Discussie gestart door YvonneYvonne .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

Voor een (statutair) bestuurder van een zorginstelling zijn PLB-uren (Persoonlijk levensfasebudget) bijgehouden, net zoals voor de rest van het personeel (op grond van de CAO) in de organisatie.

De (loonwaarde van de totale) aanspraak op PLB-uren is bij einde dienstverband berekend. De vraag is hoe voor de WNT omgegaan dient te worden met eventuele uitbetaling van die uren.

In de WNT wordt namelijk niet gesproken over PLB-uren.

De vragen die middels dit platform worden voorgelegd zijn de navolgende:

1. Vallen de PLB-uren, althans de loonwaarde daarvan, onder het begrip bezoldiging zoals van toepassing in de WNT ?

2. Zo ja, moet daar dan rekening mee worden gehouden bij het bepalen van de bezoldiging binnen het jaarlijkse bezoldigingsmaximum ?

3. En indien dat het geval is, kunnen die PLB-uren dan toegerekend worden aan eerdere jaren conform artikel 3 Uitvoeringsregeling WNT, voor zover er in een jaar nog jaarruimte binnen het maximum van de bezoldigingsnorm over is?


Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Hieronder geven wij antwoord op uw vragen.

  Ad 1. Ja. Uitbetaalde PLB-uren tellen zonder twijfel als bezoldiging voor de WNT. Het betreft immers uitbetaling van op grond van het dienstverband opgebouwde, niet-opgenomen verlofuren. Het vormt daardoor loon waarover loonbelasting is verschuldigd. Het feit dat de uitbetaling van PLB-uren niet uitdrukkelijk wordt genoemd in de opsomming van artikel 2, eerste lid, Uitvoeringsregeling WNT is niet doorslaggevend, want de opsomming in deze bepaling is zoals verwoord in de aanhef van de bepaling niet limitatief bedoeld.

  Ad 2. Ja, voor het volledige bedrag van de uitbetaling. De in artikel 2, tweede lid, onderdeel i, Uitvoeringsregeling WNT opgenomen uitzondering is niet van toepassing. Immers, PLB-uren zijn naar aard en strekking niet te beschouwen als of gelijk te stellen met vakantie- of compensatiedagen zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel i, Uitvoeringsregeling WNT. Het gaat immers niet om vrij opneembaar verlof maar om verlof dat benut kan worden voor de in de cao opgenomen bestedingsdoelen in tijd die verband houden met levensfasebewust personeelsbeleid, dan wel voor (vrijwillige) uitbetaling van het jaarlijkse opgebouwde budget. Daardoor is de in de genoemde regelingsbepaling opgenomen uitzondering op de bezoldiging niet van toepassing op PLB-uren.

  Ad 3. Ja, maar alleen voor zover voldaan is aan alle voorwaarden en criteria van artikel 3, tweede lid, Uitvoeringsregeling WNT.

Deze discussie is gesloten.