Datum einde dienstverband

Discussie gestart door CHoornstraCHoornstra .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Ontslag.
Een bestuurder is per 1 oktober uit dienst gegaan (met wederzijds goedvinden). In de VSO is afgesproken, dat de bestuurder vanaf 1 april eerst alle vakantiedagen opneemt (circa 1 maand) en daarna tot 1 oktober vrijgesteld is van werkzaamheden. Per 1 april is ook een nieuwe bestuurder aangetreden en is de vorige bestuurder uitgeschreven als bestuurder bij de Kamer van Koophandel. Welke datum dient nu in de WNT-verantwoording te worden aangemerkt einde dienstverband? Is dit 30-09, 31-03 of de datum waarop de laatste vakantiedagen zijn opgenomen?

Alvast bedankt voor uw reactie.

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

    Allereerst merken wij op dat door de summiere weergave van de feiten en omstandigheden het lastig is om de vraag te beantwoorden zonder een aantal veronderstellingen te maken. Daarnaast merken wij op dat wij op het forum geen casusbeoordeling doen, maar ons beperken tot (algemene) wetsuitleg.

    Veronderstelling 1: Ervan uitgaande dat de bestuurder formeel en feitelijk kwalificeert als topfunctionaris in de zin van de WNT, zou het, uitsluitend afgaande op de in de vraagstelling gepresenteerde afspraken, feiten en omstandigheden, mogelijk kunnen zijn dat de bestuurder als gevolg van de uitschrijving als (statutair?) bestuurder bij de KvK vanaf 1 april niet meer is aan te merken als topfunctionaris op grond van artikel 1.1, onderdeel b, sub 1° tot en met 5°, WNT. Dit, voor zover de bestuurder vanaf die datum niet langer (formeel en feitelijk) de functie als bestuurder vervult. Echter, voor zover een topfunctionaris na het neerleggen van de functie als topfunctionaris een dienstverband behoudt bij dezelfde instelling, kan de topfunctionaris gedurende maximaal vier jaar, onder voorwaarden, aangemerkt blijven als topfunctionaris, namelijk op grond van artikel 1.1, onderdeel b, sub 6°, WNT. Deze bepaling zou op de bestuurder van toepassing kunnen zijn. Als deze bepaling daadwerkelijk op de bestuurder van toepassing is, dan zou dat kunnen betekenen dat het dienstverband als topfunctionaris op grond van artikel 1.1, onderdeel b, sub 6°, WNT per 30 september eindigt (zijnde de dag voorafgaande aan de datum van ingang van het ontslag). Wij kunnen niet beoordelen of dat hier ook daadwerkelijk het geval is.  

    Veronderstelling 2: Volledigheidshalve, wellicht ten overvloede, merken wij nog het volgende op. Voor de kwalificatie van de bezoldiging die afgesproken en uitbetaald is in de periode tussen 1 april en 1 oktober, is het bepaalde in artikel 2.10, derde lid, WNT in combinatie met artikel 2.10, vierde lid, WNT en artikel 10 Beleidsregels WNT 2022 van belang. Dat betekent dat deze bezoldiging in beginsel als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband moet worden aangemerkt, tenzij de in artikel 2.10, vierde lid, WNT geregelde uitzondering of een of meer van de in artikel 10, eerste of tweede lid, Beleidsregels WNT 2022 geregelde uitzonderingen van toepassing zijn in dit geval. Dan wordt de bezoldiging als bezoldiging aangemerkt.

Deze discussie is gesloten.