Berekenen deeltijdfactor topfunctionaris zonder dienstbetrekking

Discussie gestart door VioletteMoonsVioletteMoons .
Begonnen op . februari 2023 aangepast Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
Op topinkomens.nl staat een stappenplan hoe de deeltijdfactor berekend moet worden voor de topfunctionaris zonder dienstbetrekking als de deeltijdfactor niet is vastgelegd (https://www.topinkomens.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/stappenplan-indien-de-deeltijdfactor-niet-is-vastgelegd-voor-een-topfunctionaris-zonder-dienstbetrekking-vanaf-boekjaar-2020)

De berekeningswijze voor dit stappenplan geldt vanaf de 13e kalendermaand. 
Hoe moet de berekening uit het stappenplan worden toegepast als: 
1. de 13e kalendermaand in de loop van het kalenderjaar valt?
Moeten in dat geval alle gefactureerde uren in dat kalenderjaar worden gedeeld door productieve uren die gelden voor dat boekjaar, ook al gold voor de gefactureerde uren voorafgaand aan die 13e kalendermaand een andere normering (art. 4 Uitvoeringsbesluit WNT)?

2. het einde van de interim werkzaamheden in de loop van een kalenderjaar valt? 
Voorbeeld: stel iemand werkt (en factureert) tot en met 23 januari 2022 54 uur. Daarna stoppen de interim werkzaamheden. Volgens het stappenplan leidt dat tot een deeltijdfactor van 54 / 1566 = 0,03. 
Om individueel maximum te berekenen voor die periode geldt dan: € 128.000 (maximum voor onderwijssector) x 0,03x 23 gedeeld door 365 - € 241,97. Dat lijkt mij een onjuiste uitkomst. 
Of moet voor de berekening van de deeltijdfactor het aantal productieve uren op jaarbasis naar rato worden gepakt wanneer de opdracht in de loop van het kalenderjaar eindigt? 

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op . ( april 2022 aangepast . )

  Ad 1. Nee, vanaf de 13e kalendermaand van het dienstverband mogen alleen de gefactureerde uren in het resterende deel van het kalenderjaar worden gedeeld door de productieve uren die gelden voor dat resterende deel. Als bijvoorbeeld de dertiende kalendermaand aanvangt op 1 april van het kalenderjaar, dan worden de uren vanaf 1 april in beschouwing genomen (zowel de gefactureerde als de productieve uren). De WNT maakt in zowel de normering als de verantwoording onderscheid tussen de eerste twaalf kalendermaanden van een dienstverband van een topfunctionaris zonder dienstbetrekking en de periode vanaf de dertiende kalendermaand van het dienstverband. Voor beide periodes geldt een andere normering, met andere uitgangspunten. Dit betekent onder andere dat arbeidsuren uit de eerst twaalf kalendermaanden buiten beschouwing (moeten) blijven voor de toets aan de normering vanaf de dertiende kalendermaand. De periode tot en met de twaalfde kalendermaand moet, uitgaande van het door het ministerie van BZK ter beschikking gestelde Verantwoordingsmodel WNT, in een andere tabel van dat model (te weten tabel 1a) worden verantwoord dan de periode vanaf de dertiende kalendermaand (te weten tabel 1).

  Ad 2. Uw berekening van de deeltijdfactor is inderdaad onjuist. In uw berekening zet u namelijk de gewerkte uren in een periode van 23 kalenderdagen af tegen de productieve uren volgens het stappenplan op jaarbasis. Dat levert inderdaad een onjuiste uitkomst op. De productieve uren moeten daarentegen naar rato van de duur van het dienstverband in kalenderdagen worden gecorrigeerd. In uw voorbeeld moeten de 1566 productieve uren worden vermenigvuldigd met 23/365 kalenderdagen, wat resulteert in 98,679 productieve uren. Afgezet tegen 54 gewerkte uren, levert dit een deeltijdfactor op van (54/98,679 = ) 0,547 fte.

  Het toepasselijke bezoldigingsmaximum wordt vervolgens bepaald door niet alleen te corrigeren voor de omvang van het dienstverband (de deeltijdfactor) maar ook voor de duur van het dienstverband. In geval van een dienstverband met een kortere duur dan een kalenderjaar, komen partijen geen bezoldiging overeen die meer bedraagt dan de maximale bezoldiging, bedoeld in artikel 2.3, vermenigvuldigd met het aantal dagen waarop het dienstverband betrekking heeft (in uw voorbeeld: 23 kalenderdagen) en gedeeld door 365. Dit is geregeld in artikel 2.1, derde lid, WNT. Op grond van artikel 2.1, vierde lid, WNT geldt het derde lid ook voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de dertiende kalendermaand. Zie artikel 7, eerste lid, Beleidsregels WNT 2022 voor de wijze waarop het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum moet worden vastgesteld voor een topfunctionaris met dienstbetrekking en voor een topfunctionaris zonder dienstbetrekking vanaf de dertiende kalendermaand.

  Voor zover een topfunctionaris zonder dienstbetrekking op enig moment gedurende een kalenderjaar overstapt naar de WNT-instelling om daar werkzaam te zijn als topfunctionaris in dienstbetrekking, wordt de periode zonder dienstbetrekking voor de WNT apart verantwoord van de periode met dienstbetrekking (dit volgt uit artikel 5, vierde lid, Uitvoeringsregeling WNT).
Deze discussie is gesloten.