Management fee & beheervergoeding persoonlijke Holding aan te merken als bezoldiging?

Discussie gestart door RuudHRuudH .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

Een WNT-plichtige instelling wordt bestuurd door A. A heeft een persoonlijke holding samen met haar man, B, en hebben daarin beiden een belang van 50% (samen 100%). Deze holding is 75,01% aandeelhouder in de WNT-plichtige instelling. Tot 11-05-2020 was de holding (toen nog 50% aandeelhouder) bestuurder van de WNT-plichtige instelling, daarna is persoon A als bestuurder aangesteld.

A is in loondienst bij de WNT-plichtige instelling en wordt aangemerkt als topfunctionaris.

A brengt in 2021 tevens eenmalig vanuit de holding een management fee in rekening aan de WNT-plichtige instelling voor door haar verrichte extra werkzaamheden inzake herstructurering en uitbreiding van de WNT-plichtige instelling.

B stuurt in 2021 voor het eerst een factuur vanuit de holding aan de WNT-plichtige instelling voor technisch support (beheer IT, beveiliging, wagenpark, etc.) gedurende het boekjaar. Persoon B is niet in loondienst bij de WNT-plichtige instelling.

Zowel A als B zijn niet in loondienst bij hun persoonlijke holding en genieten daar dus geen salaris.

Vraag 1. Is de management fee zoals in rekening gebracht door A een bezoldigingscomponent van deze functionaris in dienstbetrekking in het kader van de WNT?

Vraag 2a. Dient B als leidinggevende topfunctionaris zonder dienstverband aangemerkt te worden gezien zijn aandeelhouderschap via de persoonlijke holding en de verrichte beheerwerkzaamheden?

Vraag 2b. Is de factuur inzake technisch support zoals gefactureerd vanuit de holding aan de WNT-plichtige instelling een bezoldigingscomponent in het kader van de WNT?


Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Helaas hebben wij moeten vaststellen dat het oorspronkelijke antwoord op vraag 1 incompleet was. Het antwoord is daarom integraal opnieuw geplaatst en luidt als volgt:

  Voor zover de vraag bedoeld is voor of gericht is op het verkrijgen van een casusbeoordeling: het ministerie van BZK geeft geen casusbeoordeling af, ook niet voor zover die in de vorm van een Forumvraag zijn aangebracht.

   Ad vraag 1. De management fee kan langs twee wegen worden aangemerkt als bezoldiging in de zin van de WNT.

   Ten eerste, voor zover de management fee betaald is door de WNT-instelling aan de holding op grond van een tussen beiden gesloten overeenkomst van opdracht op grond waarvan A als (mede) eigenaar van de holding de extra werkzaamheden heeft verricht voor de WNT-instelling, dan wel op grond van een (in de vraagstelling niet vermelde) tweede dienstbetrekking bij de WNT-instelling, vormt deze management fee bezoldiging voor de WNT uit hoofde van een ander dienstverband met respectievelijk een andere (niet-top)functie bij de WNT-instelling als bedoeld in artikel 2.1, vijfde lid, tweede volzin, WNT in combinatie met artikel 8, tweede lid, Beleidsregels WNT 2022. De bezoldiging uit hoofde van dit andere dienstverband respectievelijk die andere (niet-top)functie mag alsdan tezamen met de bezoldiging uit hoofde van het dienstverband als topfunctionaris niet hoger zijn dan het voor de WNT-instelling geldende bezoldigingsmaximum.

   Ten tweede, voor zover er geen sprake is of is geweest van werkzaamheden van A die op grond van een overeenkomst van opdracht tussen de WNT-instelling en de holding, dan wel op grond van een tweede dienstbetrekking van A als niet-topfunctionaris bij de WNT-instelling zijn verricht, kan er volgens BZK geen andere conclusie zijn dan dat de management fee in dat geval aangemerkt moet worden als beloning (of vergoeding) voor de door A uit hoofde van haar functie als topfunctionaris van de WNT-instelling verrichte werkzaamheden en dus als bezoldiging uit hoofde van het dienstverband van A als topfunctionaris van de WNT-instelling. Het feit dat deze management fee via de holding in rekening is gebracht, maakt daarvoor niet uit. Een ander antwoord zou namelijk betekenen dat de WNT zou kunnen worden ontweken of omzeild door bezoldiging via een andere rechtspersoon waarvan de topfunctionaris (mede)eigenaar of aandeelhouder is te laten uitbetalen. In dit geval is het ook niet voorstelbaar dat de werkzaamheden niet zijn verricht door A uit hoofde van de functie van A als topfunctionaris, maar op grond van een andere titel die buiten de WNT valt. De bewijslast dat dit wél het geval is en dat de management fee geen WNT-bezoldiging is, ligt bij de WNT-instelling, de holding en A als topfunctionaris van de WNT-instelling.

   Ad vraag 2a. Wij zien geen aanleiding in de vraagstelling waardoor de werkzaamheden van B zouden voldoen aan de vereisten van art. 1.1, onderdeel b, WNT om te kwalificeren als topfunctionaris. Dat neemt niet weg dat er andere feiten, omstandigheden of overwegingen zouden kunnen zijn die niet in de vraagstelling zijn vermeld en die tot een ander antwoord zouden moeten of kunnen leiden.

   Ad vraag 2b. Wij zien geen aanleiding in de vraagstelling waardoor de factuur inzake technisch support als bezoldigingscomponent in het kader van WNT zou kwalificeren. Dat neemt niet weg dat er andere feiten, omstandigheden of overwegingen zouden kunnen zijn die niet in de vraagstelling zijn vermeld en die tot een ander antwoord zouden moeten of kunnen leiden.

Deze discussie is gesloten.