Welke datum bepalend voor WNT

Discussie gestart door NverhNverh .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.
Na 11 maanden is de tijdelijke benoeming van een medewerker tot vervangend bestuurder (tijdens ziekte van bestuurder) door de RvT beëindigd. De functie is daarna niet meer uitgevoerd door deze medewerker (de bestuurder was weer hersteld). De medewerker was onder zijn eigen functiebenaming als gevolmachtigde ingeschreven bij de KvK. Er is echter verzuimd om na deze 11 maanden de medewerker bij de KvK uit te schrijven als gevolmachtigde. Dit is pas na 14 maanden gebeurd.
Geldt de datum van intrekken van de benoeming tot vervangend bestuurder door de RvT als einddatum voor de WNT of de datum van uitschrijving bij de KvK?

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

    Wij vermoeden, ook al maakt u daarvan zelf geen vermelding, dat uw vraag voortkomt uit of verband houdt met artikel 1.1, onderdeel b, sub 6°, WNT in combinatie met artikel 4a Beleidsregels WNT 2022. Immers, voor zover aan de daarin vermelde voorwaarden wordt voldaan, wordt een topfunctionaris na het neerleggen van zijn of haar functie als topfunctionaris nog vier jaar lang als topfunctionaris aangemerkt. Er zijn meerdere voorwaarden, waarop wij in dit verband niet nader zullen ingaan, maar één van die voorwaarden is dat de functie als topfunctionaris gedurende tenminste twaalf kalendermaanden moet zijn vervuld. Over de vraag of deze bepalingen in uw geval van toepassing zijn of zouden kunnen zijn, kunnen wij geen uitspraken doen. BZK verricht immers geen beoordelingen van casus en doet via het Forum ook geen uitspraken over concrete gevallen. In de beantwoording beperken wij ons tot algemene wetsuitleg.

    Voor zover de verlate uitschrijving bij de KvK aantoonbaar het gevolg is van een fout, misverstand of vergissing en niet omdat de functie feitelijk wel tot die datum is vervuld, geldt de datum van intrekking van de benoeming tot vervangend bestuurder als de einddatum van het dienstverband als topfunctionaris voor de WNT. Dit geldt echter niet voor zover betrokkene na de intrekking van de benoeming feitelijk nog werkzaamheden heeft verricht op grond waarvan hij of zij kwalificeert als topfunctionaris in de zin van de WNT.
Deze discussie is gesloten.