Bijdrage Regeling Financiele Ondersteuning Tweede Kamerfracties: wel of geen subsidie?

Discussie gestart door JacobsJacobs .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overig.

Politieke Partijen die (een) zetel(s) hebben in de Tweede Kamer hebben veelal een Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie <politieke partij> opgericht op basis van de 'Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014'. Op basis van voornoemde regeling ontvangt de Tweede Kamer fractie van een politieke partij gelden die 'het functioneren van de fracties ten goede moeten komen'. Deze gelden worden in de genoemde regeling consequent 'bijdragen' genoemd.

In de communicatie over deze bijdragen spreekt de Stafdienst Financieel Economische Zaken (van de Tweede Kamer der Staten-Generaal) richting de fracties van de politieke partijen over 'fractiebudget'. De bijdrage / het fractiebudget is gebaseerd op een bedrag per Tweede Kamer zetel en is naar alle waarschijnlijkheid veelal de enige vorm van baten in genoemde stichtingen. Afgaande op de 2021 verdeling over de politieke partijen in de Tweede Kamer, zijn er 15 politieke partijen met een bijdrage > 500.000 euro, waarbij het aannemelijk is dat een groot deel van deze 15 partijen ook in eerdere jaren een bijdrage van > 500.000 euro heeft ontvangen.

In het WNT register op de website topinkomens.nl komt t/m heden (20 juni 2022) geen enkele Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie <politieke partij> voor. 

Op basis van het feit dat in de regeling en in de communicatie met de politieke partijen wordt gesproken over 'bijdragen' en 'budget' en op basis van de afwezigheid van de genoemde stichting soort in het WNT register stellen wij ons als controlerend accountant van één van deze stichtingen op het standpunt dat de bijdragen die de stichting op basis van de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014 ontvangt, niet kwalificeren als 'subsidie' zoals bedoeld in de Wet normering topinkomens en dat deze baten derhalve ook niet tot een 'WNT-plicht' op basis van artikel 1.3 lid 1 onder c van de Wet normering topinkomens leiden.

Graag vernemen wij of het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan instemmen met dit ingenomen standpunt.


Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

    De bijdragen op grond van de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014 (hierna: de regeling) vormen geen subsidie als bedoeld in artikel 1.3, eerste lid, onderdeel c, WNT. De ontvangers van deze bijdragen, de stichtingen ter ondersteuning van de Tweede Kamerfracties, kwalificeren daarmee niet als WNT-instellingen. Hieronder leggen wij dit nader uit.

    Volgens staand beleid wordt in de WNT voor het begrip subsidie aangesloten bij het begrip subsidie van artikel 4:21, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht. Op grond van die bepaling wordt onder subsidie verstaan: “de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten”.

    De bijdragen op grond van de regeling worden verstrekt door het Presidium van de Tweede Kamer, ten laste van de begroting van de Tweede Kamer. Op grond van artikel 1.1, tweede lid, onderdeel b, Awb wordt onder bestuursorgaan niet verstaan (onder meer) de Tweede Kamer. De bijdragen die op grond van de regeling worden verstrekt, vormen aldus geen subsidie in de zin van artikel 4:21, eerste lid, Awb en daarmee ook geen subsidie in de zin van artikel 1.3, eerste lid, onderdeel c, WNT.
Deze discussie is gesloten.