Retentiebonus

Discussie gestart door NeveNeve .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
Geachte,

Een WNT-instelling wenst te bewerkstelligen dat een topfunctionaris nog tot 2025 in dienst blijft. Daartoe willen ze de topfunctionaris jaarlijks dan wel in eens achter een retentiebonus toekennen.

Valt een retentiebonus, een bonus die aan de topfunctionaris toekomt indien die nog enige tijd blijft, binnen het bezoldigingsmaximum van de WNT of dient die verantwoord te worden onder de beëindigingsvergoeding ex artikel 2.10 WNT?

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Een retentiebonus valt zonder twijfel onder het begrip bezoldiging van de WNT. Het betreft een beloning voor en uit hoofde van het vervullen van de functie, op grond van het dienstverband. In artikel 2, eerste lid, Uitvoeringsregeling WNT zijn meerdere bezoldigingscomponenten opgesomd waaronder de door u bedoelde retentiebonus valt of zou kunnen vallen: het tantième, de gratificatie, de bonus, de winstdeling of andere incidentele (variabele) beloning (onderdeel d), de periodieke en de eenmalige bindingspremie (onderdeel f) of de periodieke en de eenmalige toeslag of toelage onder een andere benaming (onderdeel h). Welk onderdeel precies aan de orde is, kunnen wij niet beoordelen, maar is in wezen ook niet relevant omdat vaststaat dat het zonder meer om bezoldiging in de zin van de WNT gaat. Dit betekent dat deze bezoldigingscomponent meetelt bij de toets aan het bezoldigingsmaximum.

  Daarbij maakt het moment waarop een retentiebonus wordt uitbetaald niet uit voor de kwalificatie als bezoldiging. Ook als een retentiebonus eerst bij beëindiging van het dienstverband wordt uitbetaald, vormt dit bezoldiging en geen uitkering wegens beëindiging van het dienstverband. Het betreft immers een vergoeding voor het vervullen van de functie, niet een vergoeding wegens de beëindiging daarvan.
 • De reactie van NeveNeve . Juridisch Medewerker
  Reactie geschreven op .
  Geachte,

  Dank voor uw reactie.

  Twee korte vervolgvragen.
  1. Duidelijk is dat de retentiebonus meetelt bij de maximale bezoldiging die conform de WNT jaarlijks aan de topfunctionaris kan worden uitgekeerd. Buiten deze begrenzing verneem ik nog graag of er overige kaders zijn die relevant zijn voor de beoordeling van het bedrag van de retentiebonus waarbij deze tezamen met de bezoldiging binnen het maximum blijven uiteraard. Is bijvoorbeeld het bonusbeleid in algemene zin binnen de organisatie relevant of het gebruik in de sector waarin de organisatie zich begeeft? 
  2. Los van de beoordeling of met de retentiebonus het bezoldigingsmaximum niet wordt overschreden, wordt ook door het Ministerie in de beoordeling of de WNT gevolgd is meegewogen wat de achterliggende redenen zijn voor het hoegenaamd toekennen van een retentiebonus?

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Hieronder het antwoord op uw vervolgvragen.

  Ad 1: Nee, voor de WNT is het bonusbeleid van de instelling of van de sector waartoe de instelling behoort niet relevant. De WNT verbiedt geen bonussen en ontmoedigt ook niet het afspreken van bonussen. De WNT maximeert de overeengekomen bezoldiging (ongeacht uit welke componenten deze concreet bestaat), maar laat de inhoud van de bezoldigingsafspraken (bijv. de waardering en beloning van de functie of van de prestaties of het functioneren van de topfunctionaris) ongemoeid. De inhoud van de bezoldigingsafspraken is aan de partijen zelf. Dit is alleen anders voor zover WNT-overgangsrecht van toepassing is op de bezoldigingsafspraken: gedurende de eerste vier jaren van het WNT-overgangsrecht (de behoudperiode) is verdere verhoging van de bezoldiging alleen onder strikte voorwaarden mogelijk (zie artikel 7.3, eerste lid, tweede volzin, tweede lid, tweede volzin, derde lid, tweede volzin, vierde lid, tweede volzin, vijfde lid, derde volzin, of zevende lid, tweede volzin, WNT, artikel 11 Beleidsregels WNT 2022, en deze Q&A’s op de website topinkomens.nl: https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/wanneer-valt-een-verhoging-van-de-bezoldiging-onder-het-overgangsrecht en https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/vallen-algemene-salarisverhogingen-onder-het-overgangsrecht). Voor zover een overeengekomen bezoldiging gedurende de behoudperiode van het overgangsrecht met een bonus wordt verhoogd, kan het toegepaste bonusbeleid in dat kader relevant zijn. Maar zoals gezegd is het bonusbeleid voor de WNT in het algemeen niet relevant.

  Ad 2: Voor de WNT is de reden voor het toekennen van een retentiebonus in het algemeen niet relevant. Zie het antwoord op vervolgvraag 1.
Deze discussie is gesloten.