uitbetalen bovenwettelijke verlofuren na overlijden topfunctionaris

Discussie gestart door JVerhoevenJVerhoeven .
Begonnen op . oktober 2022 aangepast Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

De topfunctionaris binnen onze organisatie is onlangs overleden. Op het moment van overlijden had de topfunctionaris nog een saldo van ruim 400 bovenwettelijke verlofuren staan (bovenwettelijke verlofuren verjaren in de CAO VVT pas na 5 jaar).

Wij willen deze verlofuren uitbetalen aan de nabestaanden van de topfunctionaris. Het is ons echter niet duidelijk of deze betaling dan ook wordt aangemerkt als bezoldiging van de topfunctionaris. Als dit namelijk zo is, dan zal de uitbetaling van verlofuren bij de topfunctionaris leiden tot een overschrijding van het bezoldigingsmaximum. Er is geen ruimte om de uitbetaling van verlofuren toe te rekenen aan eerdere kalenderjaren.

Wij zouden graag willen weten of het binnen de WNT toelaatbaar is dat al deze uren aan de nabestaanden uitbetaald worden of geldt in geval van overlijden ook de regel dat alleen de bovenwettelijke verlofuren die in de twaalf kalendermaanden voorafgaand aan het einde van het dienstverband zijn opgebouwd, uitbetaald mogen worden?

Tevens zouden wij graag willen weten of over de uit te betalen verlofuren ook vakantiegeld en eindejaarsuitkering mag worden uitbetaald. Of mogen de verlofuren alleen tegen het bruto uurloon worden uitgekeerd?

 


Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Op uw vraag over de uitbetaling van de niet-opgenomen vakantie uren na het overlijden van een topfunctionaris, kunnen wij het volgende melden. De WNT normeert de bezoldiging van topfunctionarissen uit hoofde van het dienstverband met de WNT-instelling. Door het overlijden van een topfunctionaris eindigt het dienstverband met de instelling van rechtswege. De WNT is van toepassing op de betalingen die aan de nabestaanden van een topfunctionaris worden gedaan. Het betreft immers betalingen die uit hoofde van het vroegere dienstverband van de topfunctionaris worden gedaan. Voor zover die betalingen op grond van de WNT niet aan de topfunctionaris gedaan mogen of mochten worden, mogen of mochten deze ook niet aan de nabestaanden als rechtsopvolgers van de topfunctionaris worden gedaan.

  Op grond van artikel 2, tweede lid, onder i, Uitvoeringsregeling WNT wordt berekend welk bedrag van de afkoopsom voor niet-opgenomen vakantiedagen bij beëindiging van het dienstverband buiten de WNT-bezoldiging zou zijn gebleven en derhalve niet gemaximeerd zou zijn geweest op grond van de WNT (als het dienstverband door ontslag of opzegging of door niet verlening zou zijn beëindigd in plaats van door het overlijden van de topfunctionaris). Het betreffende bedrag wordt, bij uitbetaling aan de nabestaanden, buiten de WNT-normering gelaten. Het meerdere is echter op grond van de WNT aan te merken als door de WNT gemaximeerde bezoldiging van de topfunctionaris. Voor zover daardoor een overschrijding van de maximale bezoldiging optreedt, mag dat meerdere niet worden betaald aan of ontvangen door de nabestaanden. Het feit dat deze bezoldiging aan de nabestaanden en niet aan de topfunctionaris wordt uitbetaald, doet daaraan niet af.

  De WNT beperkt zich tot het maximeren van de bezoldiging en bepaalt zelf niets over de opbouw of de wijze van berekening van de afkoopsom of de uitbetaling van niet-opgenomen vakantie uren. De vraag welke componenten wel of niet moeten of mogen worden meegenomen in de afkoopsom of uitbetaling van niet-opgenomen vakantie uren betreft een arbeidsrechtelijk of arbeidsjuridisch vraagstuk dat buiten de reikwijdte van de WNT valt.
 • De reactie van JVerhoevenJVerhoeven . Manager Finance&Control
  Reactie geschreven op .
  Hartelijk dank voor uw duidelijke reactie.
Deze discussie is gesloten.