Deeltijdfactor bij ziekte en uitbetaling vakantiedagen tijdens de periode van ziekte

Discussie gestart door H78H78 .
Begonnen op . november 2022 aangepast Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
Situatie:
• Het gaat om een leidinggevende topfunctionaris in dienstbetrekking;
• De leidinggevende topfunctionaris is ziek en zit nu in zijn tweede jaar van ziekte;
• Op basis van de arbeidsovereenkomst en in combinatie met de cao, dient én is het loon in het tweede ziektejaar teruggebracht naar 70% van het laatstgenoten loon;
• Gezien sprake is van ziekte, geldt dat sprake is van onvrijwillige non-activiteit, op grond waarvan de bezoldiging tijdens deze periode voor de WNT kwalificeert als bezoldiging
• De onvrijwillige non-activiteit (het ziek zijn) heeft geen invloed op de parttime factor, op grond waarvan wij van mening zijn dat het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum gelijk blijft;
• Er vindt een uitbetaling van vakantiedagen plaats;
• Het totaal van deze uitbetaling van vakantiedagen tezamen met het naar 70% bijgestelde loon past binnen het voor de leidinggevende topfunctionaris individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum (gebaseerd op het vastgestelde instellingsmaximum en een gelijkblijvende deeltijdfactor van 1)
• Er is geen sprake van vrijwillige non-activiteit (vrijstelling van werk);

Wij zijn van mening dat in de hiervoor uiteen gezette casus de deeltijdfactor in het tweede jaar van ziekte niet wordt aangepast, de uitbetaling van vakantiedagen tijdens de periode van ziekte kwalificeert als WNT bezoldiging en is toegestaan binnen de kaders van de WNT mits deze niet leidt tot de overschrijding van het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum. Is dit standpunt juist?

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
    Of dit in de door u beschreven situatie van toepassing is of niet, kunnen wij niet beoordelen en daarover kunnen wij dan ook geen uitspraken doen. BZK geeft alleen algemene wetsuitleg en geen casusbeoordeling. Wij gaan hierbij uit van de informatie in uw vraagstelling. Als in uw vraagstelling zaken, feiten of omstandigheden die relevant zijn voor de toepassing van de WNT ontbreken of onjuist of onvolledig zijn weergegeven, dan is deze wetsuitleg niet geldig.
    Voor zover aantoonbaar sprake is van recht op loondoorbetaling wegens ongeschiktheid tot werken wegens ziekte of gebrek dat rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeit uit een wettelijk voorschrift (artikel 629, eerste lid, Boek 7 BW) en voor zover is voldaan aan alle wettelijke verplichtingen die uit die bepaling voortvloeien, is uw bovenbeschreven standpunt juist verwoord voor de beschreven situatie. In die situatie lijkt een correctie van het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum in verband met correctie van de deeltijdfactor dan niet aan de orde. Overigens is er alleen een relatie met het vraagstuk van (on)vrijwillige non-activiteit (artikel 2.10, derde lid, WNT in combinatie met artikel 10 Beleidsregels WNT 2022) voor zover het ziekteverzuim van de topfunctionaris zich afspeelt in de periode (onmiddellijk) voorafgaande aan de beëindiging van het dienstverband. In dat geval kan artikel 10, tweede lid, onderdeel d, Beleidsregels WNT 2022 van toepassing zijn.
Deze discussie is gesloten.