Deeltijdfactor bij ziekte en uitbetaling vakantiedagen tijdens de periode van ziekte - 2

Discussie gestart door H78H78 .
Begonnen op . december 2022 aangepast Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
Op 9 november 2022 hebben wij een vraag gesteld die op 17 november 2022 is beantwoord. Op basis van dit antwoord komen wij in de genoemde casus (zie vraag d.d. 9 november 2022) tot de volgende conclusies:

• De onvrijwillige non-activiteit (aantoonbare ziekte) heeft geen invloed op de parttimefactor waarmee het bezoldigingsmaximum gelijk blijft
• Indien de loondoorbetaling wegens ziekte rechtstreeks en dwingend voortvloeit uit de arbeidsovereenkomst/cao en voldaan is aan de verplichtingen op basis van de Wet Poortwachter is geen sprake van vrijwillige non-activiteit en blijft de bezoldiging over de periode van ziekte aangemerkt worden als bezoldiging
• Deze bezoldiging dient te worden getoetst aan het individueel bezoldigingsmaximum en is niet beperkt tot het in artikel 629 lid 1 genoemde minimum bedrag
• De reguliere bezoldiging blijft vanwege de verlaging van het loon (70% tweede jaar van ziekte) onder het bezoldigingsmaximum
• Het is op basis van de WNT toegestaan om naast de loondoorbetaling een resterend saldo aan vakantiedagen uit te betalen
• Voor zover dit niet leidt tot een overschrijding van het bezoldigingsmaximum dient de uitbetaling als bezoldiging te worden verantwoord in de WNT-verantwoording

Zijn deze conclusies juist?

Reacties

Deze discussie is gesloten.