Deeltijdfactor bij ziekte en uitbetaling vakantiedagen tijdens de periode van ziekte - 2

Discussie gestart door H78H78 .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
Op 9 november 2022 hebben wij een vraag gesteld die op 17 november 2022 is beantwoord. Op basis van dit antwoord komen wij in de genoemde casus (zie vraag d.d. 9 november 2022) tot de volgende conclusies:

• De onvrijwillige non-activiteit (aantoonbare ziekte) heeft geen invloed op de parttimefactor waarmee het bezoldigingsmaximum gelijk blijft
• Indien de loondoorbetaling wegens ziekte rechtstreeks en dwingend voortvloeit uit de arbeidsovereenkomst/cao en voldaan is aan de verplichtingen op basis van de Wet Poortwachter is geen sprake van vrijwillige non-activiteit en blijft de bezoldiging over de periode van ziekte aangemerkt worden als bezoldiging
• Deze bezoldiging dient te worden getoetst aan het individueel bezoldigingsmaximum en is niet beperkt tot het in artikel 629 lid 1 genoemde minimum bedrag
• De reguliere bezoldiging blijft vanwege de verlaging van het loon (70% tweede jaar van ziekte) onder het bezoldigingsmaximum
• Het is op basis van de WNT toegestaan om naast de loondoorbetaling een resterend saldo aan vakantiedagen uit te betalen
• Voor zover dit niet leidt tot een overschrijding van het bezoldigingsmaximum dient de uitbetaling als bezoldiging te worden verantwoord in de WNT-verantwoording

Zijn deze conclusies juist?

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
  Zoals in het antwoord op de eerdere vraag vermeld, geeft BZK alleen algemene wetsuitleg en geen casusbeoordeling. Wij kunnen geen uitspraken doen over de toepassing van de WNT in een concrete casus. Wij hebben in ons eerdere antwoord algemene wetsuitleg met betrekking tot de loondoorbetaling bij ziekte in relatie tot het vraagstuk van (on)vrijwillige non-activiteit gegeven. Daar willen en moeten wij het bij laten.
  In ons eerdere antwoord zijn wij echter niet ingegaan op de uitbetaling van de vakantiedagen. Daarvoor geldt in algemene zin dat de afkoopsom voor niet-opgenomen vakantiedagen kwalificeert als bezoldiging (zie artikel 2, eerste lid, onder i, Uitvoeringsregeling WNT). Voor een deel van de afkoopsom voor niet-opgenomen vakantiedagen die bij beëindiging van het dienstverband wordt uitbetaald, geldt echter, onder bepaalde voorwaarden en tot een bepaald maximum, een uitzondering op het bezoldigingsbegrip (zie artikel 2, tweede lid, onder i, Uitvoeringsregeling WNT, en deze Q&A’s op de website topinkomens.nl: https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/wordt-de-afkoop-van-niet-opgenomen-vakantiedagen-als-bezoldiging-aangemerkt, https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/hoe-wordt-omgegaan-met-de-afkoop-van-niet-opgenomen-vakantiedagen-bij-beeindiging-van-het-dienstverband-indien-het-bezoldigingsmaximum-wordt-overschreden en
  https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/stappenplan-toepassing-vakantiedagenregeling-wnt-bij-beeindiging-dienstverband).
  Voor zover de afkoopsom voor niet-opgenomen vakantiedagen die bij beëindiging van het dienstverband wordt uitbetaald als bezoldiging kwalificeert, dient deze inderdaad als bezoldiging te worden verantwoord in de WNT-verantwoording. Voor informatie over het bezoldigingsmaximum WNT kunt u kennisnemen van de Q&A’s op topinkomens.nl over het bezoldigingsmaximum: https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/veelgestelde-vragen-en-antwoorden/bezoldigingsmaximum. Daar wordt uitgelegd aan welk maximum moet worden getoetst (het individueel toepasselijk maximum voor de topfunctionaris en het bezoldigingsmaximum voor de instelling) en hoe dat moet gebeuren.
Log In of Registreer om te reageren.