Deeltijdfactor bij zorgverlof en bezoldiging tijdens de periode van zorgverlof

Discussie gestart door LanghoutLanghout .
Begonnen op . 14 februari aangepast Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

De situatie is als volgt:

Een leidinggevende topfunctionaris met dienstbetrekking wenst zorgverlof op te nemen voor een ernstig zieke echtgenoot;

 • Op basis van de arbeidsovereenkomst en de CAO kan langdurend zorgverlof (enkele maanden) worden genoten tegen 40% loondoorbetaling;
 • De regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp is van toepassing;
 • In de periode van zorgverlof wordt tijdelijk een vervangende leidinggevende topfunctionaris aangesteld.

  Vragen:

1. Heeft het opnemen van langdurend zorgverlof, feitelijk een periode waarin geen tegenprestatie wordt geleverd, invloed op het berekenen van de deeltijdfactor?
2. Wordt de loondoorbetaling aangemerkt als bezoldiging voor de WNT?

Op het forum en in de WNT kunnen wij geen aanknopingspunten vinden met betrekking tot zorgverlof bij een leidinggevende topfunctionaris.

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  In de Wet arbeid en zorg (Wazo) is een wettelijk recht op kortdurend zorgverlof en op langdurend zorgverlof geregeld.

  Artikel 5:1 in combinatie met artikel 5:2 en 5:6 van de Wazo geeft een werknemer in dienstbetrekking (arbeidsovereenkomst of ambtelijke aanstelling) een wettelijk recht op doorbetaald kortdurend zorgverlof van maximaal tweemaal de arbeidsduur per week in een periode van 12 maanden. De werkgever dient 70% van het loon door te betalen over de dagen dat de werknemer kortdurend zorgverlof geniet.

  Artikel 5:9 in combinatie met artikel 5:10 van de Wazo geeft een werknemer in dienstbetrekking (arbeidsovereenkomst of een ambtelijke aanstelling) een wettelijk recht op een niet-doorbetaald langdurend zorgverlof van maximaal zes weken per kalenderjaar.

  Voor zover een topfunctionaris die zijn of haar functie op grond van dienstbetrekking vervult, voldoet aan de voorwaarden die in hierboven genoemde Wazo-artikelen worden genoemd én gebruik maakt van deze wettelijke rechten, heeft dat geen gevolgen voor de duur en omvang van het dienstverband in het kader van het vaststellen van het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum (op basis van artikel 2.1, eerste in combinatie met tweede en derde lid, WNT). In dat geval is aanpassing van de deeltijdfactor niet nodig.

  Een geheel of gedeeltelijk doorbetaald (langdurend of kortdurend) zorgverlof heeft geen gevolgen voor de duur en omvang van het dienstverband in het kader van het vaststellen van het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum, maar uitsluitend voor zover het recht op doorbetaling van bezoldiging gedurende het zorgverlof rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeit uit een algemene bepaling van een collectieve arbeidsovereenkomst of van een van toepassing zijnde collectieve regeling die is overeengekomen met verenigingen van werknemers of ambtenaren die bevoegd zijn afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden, of uit een wettelijk voorschrift. Als dat niet het geval is, bijvoorbeeld als sprake is van doorbetaling boven het in de cao geregelde percentage van het loon of van een langere periode van doorbetaling dan in de Wazo en/of de cao is bepaald, dan geldt de doorbetaling van bezoldiging gedurende het zorgverlof voor het meerdere als individueel overeengekomen bezoldiging en moet de betreffende periode waarin die doorbetaling plaatsvindt of heeft plaatsgevonden in mindering worden gebracht op de duur en/of omvang van het dienstverband als bedoeld in artikel 2.1, tweede of derde lid, WNT. In dat geval is er dus sprake van invloed op de deeltijdfactor en van een verlaging van het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum.

  In artikel 2, eerste lid, onderdeel y, Uitvoeringsregeling WNT is geregeld dat doorbetaling van de in dat lid opgesomde componenten, waaronder brutoloon (onderdeel a), tijdens ziekte, tijdens (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid, tijdens een sabbatical, tijdens schorsing van de functionaris hangende een onderzoek en tijdens vakantie tot de bezoldiging behoort. Doorbetaling gedurende kortdurend of langdurend zorgverlof wordt hier niet letterlijk genoemd. Echter, aangezien artikel 1.1, onderdeel e in combinatie met f, WNT een ruime definitie van bezoldiging (waaronder beloning) bevat, de opsomming in artikel 2, eerste lid, Uitvoeringsregeling WNT uitdrukkelijk niet limitatief bedoeld is én componenten die naar aard en strekking overeenkomen met de genoemde componenten tot de bezoldiging behoren, behoort doorbetaling van bezoldiging gedurende kortdurend of langdurend zorgverlof zonder twijfel tot de bezoldiging voor de WNT op grond van artikel 2, eerste lid, onderdeel y, Uitvoeringsregeling WNT.

  De antwoorden op uw vragen luiden daarom als volgt:

  Ad 1: Nee, voor zover het recht op doorbetaald (kortdurend of langdurend) zorgverlof rechtstreeks, dwingend en eenduidig uit een algemene bepaling van een met vakbonden van werknemers afgesloten cao, een andere met vakbonden overeengekomen collectieve regeling of een wettelijk voorschrift voortvloeit. Voor zover echter sprake is van een individueel overeengekomen recht op doorbetaald (kortdurend of langdurend) zorgverlof, moet de duur en/of omvang van het dienstverband worden verminderd met de betreffende periode van het op basis van die individuele afspraak doorbetaalde zorgverlof en is correctie van de deeltijdfactor dus nodig. Dit leidt tot een lager individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum.

  Ad 2: ja.
Deze discussie is gesloten.