Overschrijding als gevolg van verschil schooljaar boekjaar functionaris zonder dienstbetrekking

Discussie gestart door thomasjansenthomasjansen .
Begonnen op . april 2023 aangepast Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

Met een topfunctionaris zonder dienstbetrekking is een bezoldiging afgesproken voor een schooljaar lopend van 1 augustus 2022 t/m 31 juli 2023. De betreffende persoon is voorafgaand aan deze overeenkomst reeds 11 maanden in dienst geweest als topfunctionaris zonder dienstbetrekking. De bezoldiging is gebaseerd op de normale jaartaak in het onderwijs van 1.659 uur met een uurtarief van € 100. De onderwijsinstelling valt in klasse D. De totale bezoldiging over de dienstbetrekking bedraagt derhalve € 165.900 en valt binnen het maximum van € 168.000 (boekjaar 2022). Onder de nieuwe overeenkomst zijn in 2022 de volgende uren gefactureerd:

 

Maand

Aantal uren

Normuren

Deeltijfactor

Augustus

46

138.25

0.3

September

167.5

138.25

1.2

Oktober

125

138.25

0.9

November

174

138.25

1.3

December

138

138.25

1.0

Totaal uren

650.5

 

 

Totaal bezoldiging

€ 65.050

 

 

 

Gezien de maand augustus kwalificeert als 12e maand van de functionaris zonder dienstbetrekking valt deze onder tabel 1b. Tabel 1a start derhalve in september. Op basis van een gemiddelde aantal uren per maand van 138,25 (1.659/12) bedraagt de werktijdfactor over deze periode gemiddeld 1.1. De werktijdfactor is meer 1 in de maanden september en november. Dit wordt later in het jaar weer gecompenseerd zodat in totaal meer dan 1.659 aan uren wordt gedeclareerd.

 

De maximale bezoldiging bedraagt vanaf 1 september in tabel 1a € 61.768. ((122 dagen / 365 dagen) * werktijdfactor van 1.1 * maximum € 168.000). De bezoldiging over de maanden september t/m december 2022 bedraagt € (€ 60.450). Bij een werktijdfactor van 1.1 valt de bezoldiging in 2022 dus binnen de norm.

 

1.      Op basis van onderstaande link concludeer ik dat de werktijdfactor ook meer dan 1 kan bedragen klopt dat? (In het verantwoordingsmodel onder tabel 1a staat echter dat de totale deeltijdfactor niet meer dan 1 kan zijn derhalve is dit niet duidelijk.)

 

Hoe wordt de deeltijdfactor voor een topfunctionaris in dienstbetrekking bepaald? | Topinkomens

 

Indien de werktijdfactor maximaal 1 is bedraagt het bezoldigingsmaximum € 56.153 ((122 dagen / 365 dagen) * werktijdfactor van 1.1 * maximum € 168.000) en valt de bezoldiging buiten het maximum. Oftewel door een ongelijke verdeling van de uren over het kalenderjaar is sprake van een overschrijding.

 

Indien gekozen wordt om alleen 11 maanden in tabel 1b te verantwoorden en vanaf de 12e maand in tabel 1a (feitelijk ook de start van de nieuwe overeenkomst) bedraagt het bezoldigingsmaximum € 66.270 ((153 dagen / 365 dagen) * werktijdfactor van 0.9 * maximum € 168.000) en valt de bezoldiging ook binnen de norm.

 

2.      Is het toegestaan om vrijwillig vanaf de 12e maand tabel 1a te hanteren?  

 

Tot slot

 

Is het toegestaan om indien sprake is van een overschrijding als gevolg van het maximeren van de werktijdfactor tot 1 dit toe te lichten in de verantwoordingsmodel waarbij wordt toegelicht dat de totale bezoldiging binnen de WNT valt en gecompenseerd wordt in het volgende boekjaar?

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  De HelpdeskWNT van het ministerie van BZK geeft via dit forum uitsluitend algemene wetsuitleg. Wij beoordelen niet de juistheid van feitelijke informatie in de vraagstelling en doen ook geen uitspraken over concrete casus.

  Ad vraag 1: de “werktijdfactor” kan meer dan 1 zijn, maar vanaf de dertiende kalendermaand wordt de maximaal toegestane bezoldiging berekend op basis van een deeltijdfactor van maximaal 1,0 fte. Zie artikel 7a, vierde lid, in combinatie met artikel 7, tweede lid, Beleidsregels WNT 2023. Zie ook deze Q&A op de website topinkomens.nl: https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/mag-een-topfunctionaris-meer-verdienen-dan-het-bezoldigingsmaximum-als-deze-feitelijk-meer-werkt-dan-het-voltijds-dienstverband.

  Het is dus vanaf de dertiende kalendermaand van de functievervulling niet toegestaan om het individueel toepasselijk maximum te berekenen op basis van een “werktijdfactor” van 1,1. (Volledigheidshalve verwijzen wij voor uitleg over de WNT-normering in de eerste twaalf kalendermaanden van de functievervulling anders dan op grond van dienstbetrekking naar artikel 7a, eerste tot en met derde lid, Beleidsregels WNT 2023 en naar deze Q&A op de website topinkomens.nl: https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/wat-is-het-bezoldigingsmaximum-voor-een-topfunctionaris-zonder-dienstbetrekking-v.a.-2016.)

  Ad vraag 2: nee, dat is niet toegestaan. Voor de eerste twaalf maanden van de functievervulling anders dan op grond van dienstbetrekking (waarbij eerdere perioden van functievervulling anders dan op grond van dienstbetrekking meetellen tenzij sprake is van een onderbreking tussen de perioden van langer dan zes maanden) geldt de normering op grond van artikel 4, eerste en tweede lid, Uitvoeringsbesluit WNT. In de eerste twaalf kalendermaanden geldt de genoemde sectorale regeling van OCW niet, deze geldt pas vanaf de dertiende kalendermaand. De normering op grond van artikel 4, eerste en tweede lid, Uitvoeringsbesluit WNT moet apart van de normering van de functievervulling anders dan op grond van dienstbetrekking vanaf de dertiende kalendermaand worden toegepast en verantwoord. Dit betekent dat de eerste twaalf kalendermaanden, bij gebruik van het verantwoordingsmodel, in tabel 1b van dat model moeten worden verantwoord. Tabel 1a kan pas vanaf de dertiende kalendermaand van de functievervulling anders dan op grond van dienstbetrekking worden toegepast.

  Ad vraag 3 (“tot slot”): nee, dat is niet toegestaan. De normering vanaf de dertiende kalendermaand geldt per kalenderjaar (naar rato van duur en omvang van het dienstverband in dat jaar). In enig kalenderjaar mag in totaal niet meer bezoldiging worden overeengekomen en uitbetaald dan wat toegestaan is op grond van het individueel toepasselijk maximum voor dat kalenderjaar. Overschrijding in een kalenderjaar kan niet worden gecompenseerd door onderschrijding in een volgend kalenderjaar.
 • De reactie van thomasjansenthomasjansen . Registeraccountant
  Reactie geschreven op .
  Goedemorgen,

  Bedankt voor de beantwoording. Het antwoord op vraag 3 geeft wel de opmerkelijke situatie dat bij een dienstverband van 12 maanden wat loopt van januari t/m december de werktijdfactor wel gecompenseerd kan worden. Oftewel een maand met een werktijdfactor van 0,9 mag in een kalenderjaar gecompenseerd worden door een mand met met een werktijdfactor van 1,1 zolang de totale werktijdfactor niet meer dan 1 bedraagt. Echter bij een dienstverband voor een schooljaar waarbij de totale bezoldiging binnen het WNT maximum blijft maar de uren en daarmee werktijdfactor als gevolg van de vakantieperiode niet evenredig over het dienstverband verdeeld zijn kan geen compensatie plaatsvinden. Oftewel er is sprake van een overschrijding in het eerste jaar een 'onderschrijding' in het tweede jaar. Dit doet toch geen recht aan de afspraken die met de betreffende topfunctionaris zijn gemaakt?
 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Het is van belang om te beseffen dat de WNT ten aanzien van topfunctionarissen zonder dienst­betrekking strikt onderscheid maakt tussen enerzijds de normering gedurende de eerste twaalf kalendermaanden van de functievervulling anders dan op grond van dienstbetrekking en anderzijds de normering vanaf de dertiende kalendermaand van de functievervulling anders dan op grond van dienstbetrekking. De HelpdeskWNT van BZK heeft dit uiteengezet in het antwoord op uw eerdere vraag d.d. 21 februari 2023.

  De periode van de eerste twaalf kalendermaanden van de functievervulling anders dan op grond van dienstbetrekking kan zich, vanwege onderbrekingen van korter dan zes maanden, over twee of drie kalenderjaren uitstrekken. Een eventuele overschrijding in het gedeelte dat in het ene kalenderjaar is gelegen, kan worden gecompenseerd door verlaging van de bezoldigingsafspraken (lager uurtarief of minder uren in rekening brengen) in het gedeelte dat in het andere kalenderjaar is gelegen, zolang de bezoldiging binnen het voor de gehele periode van twaalf kalendermaanden geldende bezoldigingsmaximum van artikel 4, eerste en tweede lid, Uitvoeringsbesluit WNT blijft. Op onze website is een rekentool opgenomen als hulpmiddel voor het berekenen van het bezoldigingsmaximum voor zover deze periode zich over meerdere kalenderjaren uitstrekt, zie hier: https://www.topinkomens.nl/voor-wnt-instellingen/documenten/formulieren/2022/06/15/rekentool-topfunctionaris-zonder-dienstbetrekking-t-m-12-maanden---verantwoordingsmodel-wnt-2022.

  Vanaf de dertiende kalendermaand van de functievervulling anders dan op grond van dienst­betrekking moet de bezoldiging altijd per kalenderjaar worden getoetst aan het voor dat kalender­jaar geldende, individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum. Een overschrijding in het ene kalenderjaar mag niet worden gecompenseerd of weggestreept tegen een onderschrijding in een ander kalenderjaar, of omgekeerd. Dit volgt uit artikel 2.1, vierde lid, eerste en tweede volzin, WNT in combinatie met artikel 2.1, eerste tot en met derde lid, WNT. Ook artikel 3, tweede lid, Uitvoeringsregeling WNT (de mogelijkheid van toerekening van bezoldiging aan een eerder kalenderjaar) biedt hiervoor geen soelaas: die bepaling staat uitsluitend toe om bezoldiging die in het jaar van uitbetaling tot overschrijding van het bezoldigingsmaximum leidt of zou leiden, voor de toets aan het bezoldigingsmaximum toe te rekenen aan een eerder kalenderjaar voor zover het bezoldiging betreft die op dat eerdere jaar betrekking heeft (d.w.z. het recht of de aanspraak op die bezoldiging is in dat eerdere kalenderjaar ontstaan) én er in dat eerdere kalenderjaar nog ruimte resteert binnen het voor dat jaar geldende bezoldigingsmaximum. Toerekening aan een later kalenderjaar is niet mogelijk en niet toegestaan. Zie deze Q&A op de website topinkomens.nl: https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/hoe-moet-worden-omgegaan-met-de-toerekening-van-bezoldigingscomponenten.
Deze discussie is gesloten.