WNT verantwoording bij gelieerde stichtingen

Discussie gestart door VincentVincent .
Begonnen op . maart 2023 aangepast Geplaatst in categorie: Overig.

Graag willen wij duidelijkheid krijgen over de wijze waarop de WNT-verantwoording bij onze stichting wordt toegepast. 

De omstandigheden:

 • De betreffende stichting die (mogelijk) over de WNT moet rapporteren is een zelfstandige (anbi) stichting;
 • De (anbi) stichting is niet genoemd in de bijlagen bij de WNT, maar valt conform https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/stappenschema-valt-de-instelling-onder-de-wnt onder de WNT-verplichting. Dit gezien het feit dat de instelling drie jaar of langer een overheidssubsidie van ten minste € 500.000 per jaar ontvangt en deze subsidie minstens 50% van de jaarlijkse inkomsten vormt;
 • De algemeen directeur van de (anbi) stichting wordt gedetacheerd vanuit een (overheids)stichting welke in het WNT-register is opgenomen;
 • De directeur is in full time in dienst bij deze (overheids)stichting;
 • De overheidsstichting rapporteert over de topinkomens
 • De directeur wordt 20% van zijn tijd geacht te werken voor de (overheids)stichting en 80% voor de zelfstandige (anbi) stichting. De (overheids) stichting factureert 80% van de totale salariskosten aan de zelfstandige (anbi) stichting.
 • De (anbi) stichting is een zelfstandige stichting, maar is gelieerd aan de (overheids) stichting. De (overheids) stichting geeft advies over de benoeming van het bestuur van de (anbi) stichting. Verder is al het personeel dat werkt voor de (anbi) stichting in dienst bij de (overheids) stichting, inclusief de directeur. Tevens maakt de anbi (stichting) gebruik van alle faciliteiten van de (overheids) stichting. 

Mijn vragen zijn:

1)      Is de conclusie terecht dat de directeur van de (anbi) stichting in bovenstaande omstandigheden een topfunctionaris is, welke de (anbi) stichting in haar jaarrekening moet opnemen?

2)      Moet de anbi stichting dan 80% of 100% van het salaris van de directeur moet opnemen?


Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Allereerst is relevant om op te merken dat de WNT uitsluitend van toepassing is op de (anbi) stichting voor zover deze kwalificeert als WNT-instelling. Uitsluitend WNT-instellingen zijn verplicht om de bij of krachtens de wet bepaalde gegevens van topfunctionarissen en niet-topfunctionarissen openbaar te maken. De maximering van bezoldiging en uitkering wegens beëindiging van het dienstverband op grond van de WNT geldt uitsluitend voor topfunctionarissen in de zin van de wet (topfunctionarissen van WNT-instellingen). Afgaande op de vraagstelling, waarin gesproken wordt over het drie jaar of langer ontvangen van een subsidie van ten minste €500.000 per jaar welke subsidie minstens 50% van de jaarlijkse inkomsten van de (anbi) stichting vormt, is het inderdaad mogelijk dat de (anbi) stichting kwalificeert als WNT-instelling. Wij kunnen en zullen – buiten een concrete toezichtscasus – niet controleren of dit ook echt het geval is, maar nemen dit voor de verdere beantwoording van uw vragen aan als juist.

  In de vraagstelling lezen wij dat de topfunctionaris werkzaam is bij de (anbi) stichting anders dan op grond van dienstbetrekking met die stichting. De topfunctionaris is bij de andere (overheids)stichting werkzaam op grond van dienstbetrekking met die andere (overheids)stichting en wordt door die andere (overheidsstichting) ter beschikking gesteld aan de (anbi) stichting. Dit betekent dat de (anbi) stichting de topfunctionaris moet verantwoorden als topfunctionaris zonder dienstbetrekking. Hierop is de normering van artikel 2.1, vierde lid, WNT in combinatie met artikel 4, eerste en tweede lid, Uitvoeringsbesluit WNT (de zogenaamde interim normering) van toepassing, met inbegrip van het bezoldigingsbegrip van artikel 1.1, onder e (meer specifiek het zinsdeel vanaf “dan wel”), WNT in combinatie met artikel 2a Uitvoeringsregeling WNT (bezoldigingsbegrip zonder dienstbetrekking). Zie voor meer uitleg deze Q&A’s op de website topinkomens.nl: https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/wat-is-het-bezoldigingsmaximum-voor-een-topfunctionaris-zonder-dienstbetrekking-v.a.-2016 en https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/wat-wordt-onder-bezoldiging-verstaan-bij-een-topfunctionaris-zonder-dienstbetrekking, alsook voor wat de openbaarmakingsverplichting betreft nog deze: https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/wat-houdt-de-openbaarmakingsplicht-in (in het bijzonder ad 2).

  Dit leidt tot de volgende beantwoording van uw vragen:

  Ad 1: deze conclusie is terecht. De (anbi) stichting moet de topfunctionaris verantwoorden en wel als topfunctionaris zonder dienstbetrekking. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van tabel 1b (eerste twaalf kalendermaanden van de functievervulling anders dan op grond van dienstbetrekking) dan wel tabel 1a (vanaf de dertiende maand van de functievervulling anders dan op grond van dienstbetrekking) van het Verantwoordingsmodel WNT 2022.

  Ad 2: de (anbi) stichting moet als bezoldiging, omdat sprake is van functievervulling anders dan op grond van dienstbetrekking, verantwoorden de som van de vergoedingen voor het vervullen van de functie, met uitzondering van de vergoedingen die bij een functievervulling op grond van een dienstbetrekking onbelast zouden zijn, en met uitzondering van de omzetbelasting. In artikel 2a, eerste lid, Uitvoeringsregeling WNT is in dat kader nader bepaald welke bezoldigingscomponenten in ieder geval tot de bezoldiging van een topfunctionaris zonder dienstbetrekking worden gerekend. In artikel 2a, tweede lid, Uitvoeringsregeling WNT is nader bepaald welke bezoldigingscomponenten in ieder geval niet tot de bezoldiging van een topfunctionaris zonder dienstbetrekking worden gerekend. De (anbi) stichting verantwoordt met andere woorden niet de bezoldiging (d.w.z. het relevante deel daarvan dat doorbelast wordt aan de (anbi) stichting) dat de topfunctionaris als beloning ontvangt van de andere (overheids)stichting waar deze in dienstbetrekking werkzaam is, maar de vergoeding voor de functievervulling bij de (anbi) stichting die door de andere (overheids)stichting in rekening wordt gebracht aan de (anbi) stichting. Daaronder valt bijvoorbeeld ook de vergoeding voor werkgeverspremies en -bijdragen voor vrijwillige en verplichte sociale verzekeringen die aan de (anbi) stichting is of wordt doorbelast. Deze bezoldiging is gemaximeerd via de hiervoor genoemde interim norm van artikel 2.1, vierde lid, WNT in combinatie met artikel 4, eerste en tweede lid, Uitvoeringsbesluit WNT.
Deze discussie is gesloten.